You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Page 105
Page 106
Page 107
Page 108
Page 109
Page 110
Page 111
Page 112
Page 113
Page 114
Page 115
Page 116
Page 117
Page 118
Page 119
Page 120
Page 121
Page 122
Page 123
Page 124
Page 125
Page 126
Page 127
Page 128
Page 129
Page 130
Page 131
Page 132
Page 133
Page 134
Page 135
Page 136
Page 137
Page 138
Page 139
Page 140
Page 141
Page 142
Page 143
Page 144
Page 145
Page 146
Page 147
Page 148
Page 149
Page 150
Page 151
Page 152
Page 153
Page 154
Page 155
Page 156
Page 157
Page 158
Page 159
Page 160
Page 161
Page 162
Page 163
Page 164
Page 165
Page 166
Page 167
Page 168
Page 169
Page 170
Page 171
Page 172
Page 173
Page 174
Page 175
Page 176
Page 177
Page 178
Page 179
Page 180
Page 181
Page 182
Page 183
Page 184
Page 185
Page 186
Page 187
Page 188
Page 189
Page 190
Page 191
Page 192
Page 193
Page 194
Page 195
Page 196
Page 197
Page 198
Page 199
Page 200
Page 201
Page 202
Page 203
Page 204
Page 205
Page 206
Page 207
Page 208
VierlageneneenkoffervolchocolaNellyKalsbeek -1-Voorwoord.Vlaknadeoorlogwerdenerkinderendoorhetrodekruisuitgezondennaarverschillendelandeno.a.BelgieDenemarkenenZwitserland.NellywerdgekozenomnaarZwitserlandtegaaninoverlegmetdeoudersendehuisarts.Hetwasvoorheneengrotestapwantzijwasnoghetenigekind.Indeoorlogverlorenzijhunzoontjevan10jaardooreenautoongeluk.Nellywastoen9jaar.Enkelemaandendaarnanamenzijeenjoodskindjeinhuisdieechterongeveer1jaarlaterdoorziekteoverleed.Indieperiodekwamooknogeenneefvan19jaarnaarhungevluchtdieernstigondervoedwasen4wekenlateroverleed.Wiedezebrievenleestmoetdusbedenkendatzegeschrevenzijndooreenmeisjevan11.Zijiseenjaarlateropeigenkostennogweervoor3maandennaarZwitserlandgeweestOpherhaaldelijkverzoekvandiemensenvandaareentweedeserievaneen12jarige.UzultmerkendatNellyinweeldewerdvertroeteld.Eenperiodenadeoorlogwaarinnognietstekrijgenvielenallesopdebonwas.Alleoriginelebrievenzijnbewaardgebleven.Debrievenhebikopdeorigineletekstovergeschreven.Ookdefoutenhebikeringelatenzoookhetvroegeretaalgebruik.Datmijnoudersmijvoor3maandenlietengaanbenikzealtijddankbaargebleven. -2-PassagevanuitdeautobiografievanPieternellaAlbertaSluijsKalsbeekDEOORLOGSJAREN.Toendeoorlog1940-1945uitbrakkwamereenheelanderetijdmaarwaarjealskindlangnietallesvanbegreep.Opeengegevenmomentgingallesopdebonenwerdelkeweekeenlijstjegepubliceerdwelkartikeldanverkrijgbaarwas.Bonnenvooretenswaarwerdenregelmatiggeldiggemaaktmaarvoorkledingenschoeiselwasdatdenkikeensperenkelemaandenb.v.DedorpsomroeperkondigdeperweekaanVanafhedenweervrijbankvleesverkrijgbaar. -3-Danmoestjeergenseennummertjegaanhalenenzorgendatjeoptijdbijhetabattoirwaswantalsjenummervoorbijwasmochtjealslaatsteaansluitenmetdekansdathetuitverkochtwas.Vaderhadeenaantalkonijnenengingdaarmeefokkenenbinnendekortstetijdwarenerwel40stuks.Mijnbroertjeenikmoestendanalledagenzakkenvolkonijnenvoerzoekenindevormvandistelsenklaver.Eenvetgemestkonijngafeenheerlijkepanvleesenjusoptafel.Naverloopvanenkelejarenwaserechteropdebonnietveelmeertekrijgen.Ominhetlevensonderhoudtevoorzienkwamderuilhandelweeraandeordemaarnietiedereenhadietsteruilen.Bijnaalledagensmorgensensavondsgingikmetmoederdeboeropmetlegeflessenomwatmelktebemachtigen.Alsdatlukteenhetwasvollemelkwerddezeineenschaalgedaanomnaeentijdjeafteromen.Deroomwerddanineenflesgedaanendanmaarschuddentotdathetbegonteschiften.Danwerdendeklontenbotergescheidenvandekarnemelk.Deafgeroomdemelkwerdgebruiktompaptekoken.Jemoesttijdenshetkokenwelblijvenroerenandersbranddehetaan.Depannenwarenvandunaluminiumalsereengaatjeinkwamwerdditgerepareerdmeteenrondplaatjealuminiumeneenschroefjeenmoertje.Daartussenzatdannogweereenlaagjestofomhetmoertjegoedaantekunnentrekken.Ookweetiknogdatwemeteengroepjekinderenachterdepaardenwagensmeeliependievanhetspoorwegemplacementnaardehavenreden.Dezevervoerdesomsaardappelenensomskolen.Wijhingendanachteraandekarmeteenzakenprobeerdenonzezaktevullen.AlsdeDuitsersdatindegatenkregenlietenzijdepaardenharderlopenzodatwehetnietkondenbijhouden.Ofzeprobeerdenjemethunzweepwegtejagen.Opeengegevenmomentwaserookeenavondklokingesteldenmochtjedusnietmeerbuitenspelen.Jantjeenikspeeldedanmetmijnpoppenonderdetafelenhaddendaardaneenwinkeltje.Legedoosjesenzakkenbewaardemoederzodatwez.g.boodschappenhadden.Nadeoorlogmoestdeuitschuiftafeleenkeergebruiktwordenmaarwasmoeilijkuitelkaartekrijgen.Deoorzaakwasdatwijtijdensonsspelenallemaaldoosjeslucifersertussenhaddengestoptnietwetendedaterindeoorlogzoveelgebrekaanwas.Inmiddelswashet1943hetrampjaarbinnenonsgezin.Hetwas29maarttoenmnbroertjemetenkelevriendjesachtereenpaardenwagenhingen.PlotselingginghijerachterwegenlieptegeneenDuitsemilitaireautoaan.Hijwasopslagdood.Mijnvaderwerdgeroepenenwassnelterplaatseterwijlmijnmoederjuistvoorhemschoenenaanhetkopenwas.Dedagendievolgdenzijnniettebeschrijven.Jantjewasthuisopgebaardwanttoenwasernoggeenmortuarium.Deheledagliepenermenseninenuitookalleklasgenotenmoestendelaatsteeerbewijzen. -4- -5-Op2aprilwerdhijbegraven.Delijkwagenwerddooreenpaardgetrokkenomdatergeenbenzinemeerwas.Defamilieenburenenvriendenliepenerachter.Dehelestoetmoestviadebuitenkantnaardebegraafplaatslopen.Schagenwasn.l.eencitadelenkondusmeteenvoertuignietbinnendoor.Erwaszoveelbelangstellingdatnietiedereenopdekleinebegraafplaatskonkomen.Jarendaarnahadmenheternogoveropeenrenievanschool.Danwasikhetzusjevan.HijoverleedopdezelfdedatumalsmijnomaStamenwerdopdezelfdedagbegravendus29maarten2april.Indezomerdievolgdewerdhetgemisenigszinsingevuld.BurenvaneentanteinAnnaPaulownakregentweejoodsejongentjesuitAmsterdamondergedoken.Mntantevroegofmnouderseenvandejongensinhuiswildennemenvoorzolangalsnodigwas.Wijkregendejongstevananderhalfjaar.ZijnnaamwasLouwietjemaardatwastejoodsduswijnoemdenhemLoekie.IkmoesttegeniedereenzeggendathetmnbroertjewaszodatdeDuitsersgeenargwaankregen.Hetwasduseigenlijknogeengrootrisicovoormnouders.Hijwasopdezelfdedagjarigalsmijnvaderenwelop29september.Watikverdernogherinnerwashetbuitenspelenvoorzoverdatmogelijkwas.MaaropeenkeerkwamereenDuitseropeenpaardachtermeaan.Waaromweetiknietmaarhetwaswelangstig.Eerstdachtikdatheteenspelletjewasmaarikrendewegenhijkwamachtermeaan.Ikgingdwarsdoordetuinvandebuurvrouwendoorhaarsteegnaarhuis.Hijkonmetdatpaarddaargelukkignietdoor.Hetwerdsteedsschaarsermetvoedselenkleding.Vaderkochteenspinnewielenschapenvachtenenbegontespinnen.Indeschoolpauzemoestiktwijnenophet2espinnewiel.Twijnenistweedradensamentwisten.Daarnawerdenerknottenvangemaaktvanongeveer100gram. -6-Tijdenshetspinnenwasmnvadervaakoudeliedjesaanhetzingen.Eenvandeliedjesvondikergzieligenbeniknooitvergeten.HetgingalsvolgtErwaseenseenhaveloosventjeDievroegaanzijnmoedereenbroekMaarmoederdiehadergeencentjeEnvaderwaswekenlangzoekHijkreegvanzijnmoedereenstandjeErzatinzijnbroekjeeenscheurDejongensopschoolriepenJantjeJebillendiezienwijerdeurMoederwerdziekvandezorgenlagstilenbedruktineenhoekGeenmensdiehaarcentenwouborgenEnJantjevroegtochomzijnbroekToenheeftzijhaarrokuitgetrokkenDeenigediezijbezatEnmaaktevanstukkenenbrokkenEenbroekvoorhaarenigeschatNukondenzijJannietmeerplagenNuwarenznbillennietblootMaarvoorJanzijnbroekiekondragenGingmoedervannarigheiddoodZijstierfdoorhetzwoegenenslavenVervloektenverwenstdoorhaarmanEntoenJanzijnmoewerdbegravenToenhadhijznbroekiepasan.MeteenzakvolknottenwolgingvaderdanopdefietsnaardeWieringermeerdeboerenlangsomdewolteruilenvoorerwtenenaardappelenensomswisthijeenstukjespektebemachtigen.Hijwerktetoeninploegendienstbijdespoorwegenalsrailwacht.HijnamdanvaakdenachtdienstenliepdanmeteencollegavanSchagennaarOudesluisoverderailsomeventuelebreukenofobstakelsoptesporen.Hetwaswelgevaarlijkwerk.OmdateropderouteookDuitsewachtpostenwaren.Endaarmoestenzezichopdejuistewijzeaankondigen.Overdagkonhijdaneenpoosjeslapenendanmaarweerspinnen.Ineentijddaternietsmeertekrijgenisprobeerjevanalleswatnogoverisietstemaken.Zowerdenerklompschoenengemaaktwaarjedanzondagstrotsmeeginglopenwantdoordeweeksliepjeopgewoneklompen.Ookwasbrandstofnietmeertekrijgen.Wegingendanlangsdespoorbaanzoekennaarnogwatgoedesintelsdiedemachinistdaarstortte.OomPietbroervanmoederkonheelgoedlassenenmaaktevoordefamiliedez.g.n.wonderkacheltjes.Datwarenkleinekacheltjesdieopdebestaandekachelafvoerwerdengeplaatst.Dezewarennietspeciaalvoordewarmtemaarmeeromoptekokenendatging -7-prima.Maarookhoutomtestokenwaserbijnanietmeer.Allebomenpalenenhekkenwarenalverstookt.Dezewerdenookindenachtomgezaagdofgehaktmetallerisicosvandien.AlsjedoordeDuitsersbetraptwerdwashetnietbest.Inmiddelskwamenweindehongerwinter.Regelmatigkwamenmensenuitdegrotestedennaarhetnoordenomnogwateetbaarstebemachtigen.Zekondendanb.v.bijdegaarkeukendegroteketelsuitschrapen.Ookkwamenzelangsdedeurenvroegendanb.v.omeenaardappel.BijonskwamenAmsterdammersovernachtenopdoorreisnaardeWieringermeer.ZijwarenweerfamilievanonzefamilieuitLimburg.Zekondendaneenwarmemaaltijdmee-etenvanonzeschaarsevoorraad.Methunruilhandelgingenzedandeboerenlangs.Wehebbenechternadeoorlognooitmeerietsvandezemensenvernomen.VanoorlogsgeweldhebbenwenietzoveelgemerktalleenalshetvliegveldDeKooibijDenHelderwerdbeschotenvlogendejagersheellaagbijonsover.Ennatuurlijksnachtswanneerdebommenwerpersovervlogenhetgeenurenlangkondurenennachtenachterelkaar.Enniettevergetendebeschietingvaneentreinophetrangeerterrein.Zeraakteechtereenmunitietrein.Hevigeexplosiesvolgdenendelenvano.a.derailsvlogendoordeluchttotophetmarktplein.Ikzatbetrekkelijkdichtbijineennoodschool.Wemoestenvandejufonderdebankenkruipenmaarikrendedeklasuitnaarbuitenklomovereenhooghekenrendeinderichtingvandemarkt.Maareenmevrouwriepmenaarbinnenomdathettegevaarlijkwas.PlotselingzagikoomPietenrendenaarhemtoe.Opdemarktkwammnvaderopdefietsaanennammijachterop.sMiddagsmoestendeinwonerszovermogelijknaardebuitenkantvanSchagenomdaternogeenwagonmetmunitiekonexploderen.Ditbleefgelukkiguit.OokkwamenertreinenmetgevangengenomenRussischekrijgsgevangenendieincolonnenaareengebouwwerdengebracht.Zemoestenkeuriginderijlopen.Wijliepenerdannaastmeeenraaptensigarettenpeukenvoorzeopenmoestendiedanstiekemgeven.SomszageenDuitsesoldaatditenprobeerdedanjemetdezweepwegtejagen.Hetvolgendedramakondigdezichin1944aan.EenzoonvanvadersbroeruitLimburgkwamopeenzaterdagopeenfietszonderbandenuitAmsterdambijonsbinnenvallen.HijhadgevangengezetenindeWeteringschans.Hoelangenwaaromweetiknietmaarhijwashelemaaluitgemergeldenwerdwaarschijnlijkdaaromontslagen.Dehuisartsdiegewaarschuwdwerdconstateerdezwaretuberculose.Hijmoestdusafgezonderdverpleegdworden.Daarhadmijnmoedereenheledagtaakaan.Ookikmoestweleensoppassenmaarhijijldezovandekoortsenkwamdanooknogeensuitbedendaarwasikergbangvoor.Hijmoesteigenlijkookextradingeneten. -8-Vaderwisteenpaarappelstebemachtigen.AlsmoederdiedangingenschillenlagenLoekieenikvoorhaaroponsknieenenverdeeldemoederdeschillenaanons.Datwasfeest. -9-Precies4wekennazijnkomstopzaterdagwerdhijbegraveninSchagenzonderdatzijnoudershiervanwisten.OngeveereenjaarlaterwerdLoekieziekenwerdnaarhetziekenhuisinAlkmaarvervoerd.Toenmnoudershemopeendagbezochtenlaghijinzneigenvuilennietvaneendag.Zijhebbenhemtoenmeenaarhuisgenomenwanthijwaseralslechtaantoe.Menvermoeddedatzijnblindedarmwasgeknaptentoenbuikvliesontstekingkreeg.Indietijdwasdaarweinigmeertegentedoen.Enkelewekenlaterishijoverleden.ZijnouderswistenzonderopgemerkttewordendoordeDuitsersnaardebegrafenistekomen.Loekiemoestopjoodsewijzebegravenwordenhetgeenbetekendeo.a.geenverdriettonenengeengrafsteenplaatsen.Zijnouderstoondentrouwensnooithunliefdevoorhetkind.Alszeweleenskwamenwasdatmaarvoorevenenalszedanweggingenzeimnmoedergeefzemaareenkusje.Maardatwerddoorhenafgewezen.Ditkondenwijnietbegrijpen.Ookvanzijnfamiliehebbenwenadeoorlognooitmeerwatgehoord. -10-Toenwasikdusalleenoverenmoestmezelfvermaken.Ikhadeenminikastjeeensoortladekastjewatikalsbureautjegebruikte.Ikspeeldedanvoordistributiekantoor.Allenamenvandeburenwarenopeensoortkaartsysteemgezet.Vaneendoosjemeteendotwattenerinenwatinkterophadikeenstempelkussengemaakt.Eenspeelgoedstempeltjeeneenkassamaaktemijnkantoorcompleet.Helegesprekkenwerdengevoerdmetz.g.klantendieomextrabonkaartenkwamenvragen.Vaakmoestikdiedanafwijzenwantdatgebeurdeookinhetecht.Deadminis-stratiewerdgoedbijgehoudenwaarbijdestempelvaakwerdgebruikt.Nooithetvermoedendatditmijnvoorlandzouzijn.Watikmogelijkvandeoorloghebovergehoudenisdatikzuinigbenmetzoutomdatdaterooknietmeerwas.Zuinigmetlucifersomdatmijnmoederenikooiteenstapeltjelucifersvondenenoponzeknieenopstraatdezeopraapten.Ookbeniknogsteedszuinigmetpapier.Datwasookeenpuntvanschaarste.Dekrantdielatermaaruiteenvelletjebestondwerdzorgvuldiginstukjesgescheurd.Eentouwtjeofdraadjeerdoorenopgehangenindew.c.datwasonsclosetpapier.Erwarentoennoggeenwaterclosetsvoorzoverikmijtenminstekanherinneren.Onzew.c.wasereenopeenrijtjevanhoutgebouwdeneentonerin.Dezetonwerd2keerperweekgewisseld.EenpaardenwagenenKlaasdiedetonnenopznschouderdroeg.AlskinderenhaddenwijeenliedjebedachtopdemelodievanziegindskomtdestoombootwaariknogeenpaarregelsvanweetZiegindskomtdestrontschuituitdeHalenweeraanHijbrengtonsKlaasPoeptaaiikziehemalstaan.DeHalenwaseenplaatswaardetonnenwerdengeleegd.Diewerdendanvanafdepaardenwagenindeschuitgeladen.DeHalenwasookdeplekwaardevuilnisbeltwasenhetwoonwagenkamp.VREDE.Heteindevandeoorlognaderdeenoveralwerdfeestgevierd.Heteerstewastoendefamilieinhetzuidenbezoeken.Ditgingnietzogemakkelijkwanttreinenredenerbijnanietwanterwasveelstukgebombardeerd.Wegingentoenliftenenhebbenmetallerleivoertuigendereisgemaaktvansmorgens7totsavonds9uur.Omdathetzuidenveeleerderbevrijdwaswasdaaralveelmeertekrijgendanbijons.AllereerstgingenwenaarValkenswaardnaaroomJanentanteGe.ZijwoondenachterinhetbosvlakbijdevillavandefamiliePhilips.OomJanwasparticulierchauffeurvandeheerPhilips.Zijhebbendaarookenkelebombardementenmeegemaakt.Eenvandekinderenheeftdaarbijhetlichtuiteenoogverloreneneenanderheeftzijnverderelevenmeteengranaatscherfjebijznhartgeleefdomdateenoperatietegevaarlijkwas.Hijheefternooitveellastvangehad.Naarlaterbleekisdescherflangzaamaanvanznplaatsgegaanennajarendooreenlonggegaan.Eenvrijsnelledoodvolgdein2005. -11-VandaargingenwedoornaarhetzuidenvanLimburgwaarwedriefamiliesmoestenbezoeken.Wewerdenallerhartelijkstontvangenenoverladenmetvanallesvoordelinnenkastenserviesgoeduitdankbaarheidenomdatwezoveelmeegemaakthaddenindelaatstetweejaar.Vredebetekendeookdatweweerveiligopstraatkondenspelen.Speelgoedwasernietdatgingjedanzelfbedenken.Hoepelenmeteenoudefietswielhinkelenenverstoppertjeenz.daarhadjenietzoveelbijnodig.Inonzebuurtwarenveeljongensenmeidenwaarjemeespeelde.EenvastevriendinhadiknietechtmaarspeeldeveelmetmnnichtKoosenb.v.AnnieHaller.s-Avondskwamendeburenweergezellignaarbuitenomdenieuwtjesuittewisselen.Somsdedenzeookmeeenregeldendaneveneenwedstrijdjehardlopenofvoetballen.Toenhadjeooknogstrengewintersnaarmijnidee.Deslotenwarenb.v.bevrorenenkonjeviahetweilandoverdeslotennaarschool.DanwerdenerdoorenkeleoudersschaatswedstrijdengeorganiseerdvoordebuurkinderenPrijsjeswerdendandoordebuurtwinkelsgegeven.MIJNEERSTEBUITENLANDSEREIS.HetRodeKruisorganiseerdeuitwisselingennaarhetbuitenlandvoorkinderendiemoestenaansterken.Ookikwerdhiervooruitgekozen.Nietspeciaalomaantesterkenmaarmeeromdatikalskindtochwelveelhadmeegemaakt.Wemochtenkiezenwaarikheenwou.DatwasnietzomoeilijkwantZwitserlandwaso.a.hetlanddatindeoorlogneutraalwasgebleven.Alop7september1945moestenwevertrekken.Hetwasvoormnouderseenhelestapommijtelatengaan.Nublevenzemetzntweetjesovermaaralskindstajedaarnietbijstil.Ikgingmet1koffertjekledingindebusopwegnaarUtrechtwaarhetlandelijkverzamelpuntwas.NaeennachtslapenineengrotehalgingenwemetdetreinnaarBasel.Dezereisduurde2dagen.Daaraangekomenwerdenwevolledigontsmet.Alleklerenmoestenuiteningeleverdworden.Eenkloddergroenezeepopjehoofdenonderdedouche.Alleendedouchewasaleenbelevenisopzich.Jekreegeenkaartjeomjenekmetallegegevensenhetadreswaarjewerdondergebracht.IkgingmeteengroepjeindetreinnaarZofingen. -12-Ophetpleinvoorhetstationstondeengroepdamesallemaalmetgrotedeftigehoedenopwatopdatmomentdaarwaarschijnlijkdemodewas.IkkwambijdeheerenmevrouwHunkeler.Eerstdachtikdathijdokterwasomdathijeenwittejasdroegmaarlaterbleekdathijarchitectwas.IkmoestmaaronkelAdolfentanteClariezeggen.Voordetoenmaligebegrippenwasheteengroothuisenkreegeeneigenkamer.Zomooienluxhadiknognooitmeegemaakt.sMiddagsnaeenmiddagdutjegingentanteenikdestadinenwerdikvantoptotteenaangekleed.Allesmochtikzelfuitzoeken.Schoenenmeteenvierkanteneusmochtikuitkiezendatmaakteopmijzoveelindrukdiehadiknognooitgezien.Detaalwaseigenlijkgeenprobleemwebegrepenelkaargoed.Eenkindvan11jaarneemtallessnelopenaanheteindvande3maandenverblijfsprakikvloeiendZwitsersduits.Onkelentantehaddengeenkinderendusmoestikmezelfvermaken.Erwasweleenhulpindehuishoudingdieikvaakhielpenboodschappenmeedeed.Zehaddenookeenhond.Alieenfoxterrier.Ikspeeldevaakmethembuitenindetuin.Ookgingentanteenikveelmetonkelmeelangsbouwwerkenendanwerderergensgegetenengingenzemetmijpronken.Ikkeeksteedsweermnogenuitwaterallemaaltekoopwasindezewereldnazonoorlogsperiode.Alsweergensopbezoekgingenkreegikaltijdeenplakchocoladatlegdeikdaninhetnachtkastjewantkonenmochtnietallesmeteenopeten.Watikookraarvonddatzijpindasaandevogelsvoerdendieatikzelfop.ZijvroegenhonderduithoehetwasgegaanindeoorlogenwaargebrekaanwasinHolland.Zekondenmaarmoeilijkbevattendatwevanallesnietsmeerhadden.Na3maandenwashetafscheidnemenendatvielnietmee.Ikwildeuiteraardwelweergraagnaarhuismaarzijhaddenhetzwaar.Ikmoestdaarombelovendatikhetvolgendejaarweervoor3maandenzoukomen.Voormijwasdatgeenprobleemmaardanwashetwelvooreigenkosten.Ikgingmet2vollekoffersen3tassenvolterugenwatnietindekofferkonwerdaangetrokken.BijaankomstinHollandzeidenzewatbenjijgegroeid.WaterallemaalindiekofferszatNouvangarenennaaldentotbestekenchocolaensouveniers.HeleverhalenmoestikvertellenwaarbijdanregelmatigZwitsersduitsdoorheenging.InonzebuurtenopschoolstondikvolopindebelangstellingwantikwaszonbeetjedeenigedienaarZwitserlandwasgeweest.Anderekinderenwarenb.v.naarBelgieofDenemarkengeweest.Omdatik3maandendeschoolhadgemistkreegikhuiswerkmeemaardatwasvoormijgeenprobleemwantikmochtgraagleren. -13-LieveVaderenMoederzondag9september1945.Ikzalueenseenbriefschrijvenoverheteenenander.Ikmaakhethierbestbijoomentante.Enhetishierergmooi.Ikzalueensvertellenhoeikgekomenben.MetdebustotUtrechtdatweetuentoenmetdetreinverder.Enwehebbeneenhoopbergengezienheelhoog.Webennenondertunnelsdoorgeweestvanweltwintigminutenlang.S-nachtshebbenweindetreingeslapen1keer.Toen1keerineengrootgebouwopstroobeddentoenhebiklekkerdergeslapenalsindetrein.Entoenbennenweonderdedoesgeweestdusikkwamevengoednetjesaan.Zaterdagsomhalftwaalfwasikbijoomentante.Ensmiddagsbennenwenaardestadgegaantoenheefttantetweehemdenentweedirectwarsentweeschortjesentweepaarkouseneneenprachtigerokenblousegekocht.Enooknietvergeteneenpaarprachtigemooieschoenen.Nog20dagendanispappiejarig.DanzalikeenpaardagenvantevoreneenbriefschrijvennaarValkenswaard.Spintpappienogenzegthijnogtjezes.Erwasookeenmeisjemeediewoontaandeoverkantvanoomentanteshuisdaarkanikdusmeespelen.IkverstaoomentantegoedzepraatehierZwitsersduuts.Alsoomentantehetnietwetenwatikzegdanlegiktmaaruit.OomentantehebbenookeenhonddieiseenstukjegroteralsSellie.Oomentantehebbeneengrotetuin4appelebomeneneenhoopmooiebloemeneneengroothuis.Ikwordvanmiddagmisschienopdefotogezetwantoomhebtweefototoestellen.Indetreinhebbenweallemaaleenreepchocolagehadenbroodensoepentheeenkoffie.Enindatgrotegebouwchocolademelkenbroodenpeertjesenaardappelenenniettevergetenikhebeenmooiestrikgehad.InUtrechtmoestenwealhetbroodafgevenentoenhebbenweeenbordpapgehadenhierhebbenzebananenensnoepeneenhoopklerenenschoenen.Wehebbensjunweergehadenzondagtoenregendehetdeheleochtend.DehondheetAlienspeeldmeteenbal.Enoomeheeftooktweebureauseenkleineeneenhelegroteeneenmooieverranda.EnhoegaathetmetSelliedoetudegroetenaanhemenookaantanteTrienenoomePietenJapie.EnKoosenBennieenaantanteMarieenoomeHannesenofKoosdegroetewildoenaanmeesterKrooneenjuffrouwKoningenaandeschoolkinderen.Enoomheeftookeentelefoon.Numoedermijnbriefishaastvolenvadernuhebikgenoeggeschreven.Ikweetnietsmeer.Schrijftugauwterug.EendikkekusvanNellyaanvaderenmoeder.Daaaaaaaaag. -14-Lievevaderenmoedermaandag17september1945.HoemakenjulliehetIknaakhethierbesthoor.Ikhadgisterengeentijdomeenbriefnaaruteschrijven.WanthetwasznmooiweerengingenwenaarOltentoengingenwedoordebergenzonaarOltenlopen.Endaarbennenweineenrestaurantdaarhebikeenglastheegehadendrietaartjes1metslagroomertussenentweeandereenbennenwemetdetreinweerteruggegaannaarZofingen.Ikhadnogheelwatvergetenindeanderebrief.ZehebbenookendienstbodedieheetKettydatiseendikkemeid.Zeweegt71kgen200gramenoomweegtminstens91kg.AliSpierdijkdiewoonteenstukverderalsmijn.IkgazondagooknaardekerkmetElisabethdatmeisjevandeoverkantenmeteenmevrouwvanhetrodekruis.Ikhadnogvergetenteschrijvendatudeburendegroetenmoestdoen.Enhierisookallesopdebon.Ikkrijgiederedageenlepellevertraaneneenbanaanenappele.Hier3minutenvandaanwoonteenmeisjeuitUtrechtdievroegikeensbijhaarkwam.ErsijnhierveelHollandemeisjesenheeftaanallemaaldegroetengedaan.HoevondudiefotoswaardatXopstaatismijnkamer.Aan -15-LieveNellySchagen18-9-45.Wijhebbenjebriefeenmaandaggekregenenwarenblijdatwijwatvanjehoordeendatjegoedovergekomenwas.Enookdatjehetbijoomentantezoogoedhebenwatfijnhedatjezooveelmooieklerengekregenhebenhetiserookzekerwelmooihemetaldiebergenenligternogsneeuwofdaarnietwaarjijben.Hebbendieoomentanteookzelfnogkinderenofbenjijalleen.WelprettigvoorjedateraandeoverkantvandestraatookeenmeisjeuitNederlandisdaarkanjedanmooimeespelenhe.KanjealwatDuitschpratendatzalwelzekerenwateenmooiefhotoshdiejeopstuurde.Enerzalweleenhooptekoopwezenmeeralshier.Nujemoetallesmaargoedbekijkendankanjeonslateralleservanvertellen.Jebenallendagendaarwelliefhbijoomentante.Gaanjeookweleensmettantewandelenenisoomeenaardigenman.ZegNellyweetjeooknogwaarKareltjeDeutekomvanheteindvanhetNoordis.Alsjedatnuweetenhetisnietzooverkanjeerdaneensheengaandanmoetjevragenofzeeensnaarhuisschrijvenwillenwantzehebbennognietsvanhemgehoord.Envraagdanzelfaanhemhoehijhetervinddanmoetjeonsdatmaarschrijven.Datdoejedanwelhe.Enalsjedanweerschrijfdoeerdanookdegroetenvoordeburenin.Jijmoetookvanallemaaldegroetenhebben.Zewildenjeallemaaleenanzichtsturenmaardatmagnogniet.SchrijfjeonsweergauwterugNelly.WijhebbenerookeenkleinbriefjebijvooroomentantedatheeftKareltjezijnmoedergeschreven.EndoezeevengoedDegroetenvanvaderenmoeder.Nuscheiikermeeuitdanzalpappieooknogwatschrijven.Nellyzijtdangegroetvanjemoedereneendikkekushoor.NuNellynuiknogeenpaarlettertjesvanmijNuwewarenblijdatwijjebriefontvingen.Nuzooalsjeschrijfhebjehetdaarfijn.Nujehoujemaarflink.ZegNellywatzaljeeenmedamwezenalsjeweerterugkomtenjeschrijfonsmaarveelnieuws.Jemoestmaareendagboekschrijvenwatjeallemaalzietenbeleefdankunnenwijdatlaterlezen.Nudebriefisvolenduizendzoentjesvanpaenmoeendoedegroetennogaanoomentante.Daaaag.Schrijfgauwterug.NuNellyzalmoedernogwatschrijven.Zevondenjebriefallemaalzoomooiopgesteldwijhebbenhemaanallenburenlatenzien.NuwillenzeallemaalwelnaarZwitserland.Datistochaltijdzoo.Maargelukkigdatjijnuheenkongaan.NujevroegooknoghoeSelliedehondhetmaakt.Hijiswelergstouthoor.Vanmorgendatmoederwegwasheefthijeenplantjevoorderamenstukgegooienaanmijnblauwebloeszittenvreten.Nuhetwasnietmooimeer.NuNellyscheiikertochmeeuithooranderskanikzooweldoorgaanEenlaatjedanweergauwwatvanjehorenhoeofhetdaarallemaalis.Enmaakmaarveelplezierenmoetjenognaarschooltoe.JemoetookdegroetenhebbenvantanteTrienoomPietenJapievantanteMarieoomHannesOpaKoosenBennieenvandeverdereallemaal.Ooknogmaalsgroetenvanvaderenmoederenveledikkekussenvanons.DagNellyhoujemaargoedhoor. -16-BestevaderenmoederenomeJanentanteGe.Zondag23-9-1945.Ikzaljullieeenseenbriefschrijven.Hoemakenjulliehet.Ikmaakhethierbesthoor.Welgefeliciteerdmetjullieverjaardaghoor.TanteGeenpappieuookgefeliciteerdwantuvergeetiknooit.EnomeJanookgefeliciteerdenmoederookendekinderenook.AlsikterugkomuitZwitserlandkrijgtuwelwat.Moederikhebeenjurkvaneenvriendinvantantegekregenendiepijamasook.Ikbenopdefotogezetendiezijnnietsjeunwantikhadmeroknietaanalleenmeschortenmehaarwasslordig.IkschrijfookwoordeninZwitsersduitshoorgoedoepassen.Hetishiermooienlelijkweer.IkhadindevorigebriefgeschrevendatdiedienstbodeKetttyeendikkemeidis.Daarmoestenzeomlachen.Ikhebhieralwatspellengeleerdnuunsteendatspeldatachtereendambordgetekentis.Ikzalhetwelonderaandebrieftekenenenjokereenhalmamisschienweetudatwel.Envlooispelmakenweeneennieupesjansspel.datzalikuallemaalwelleren.EnhoegaathetmetWimpieendeandere.Doetuzedegroetenikstuurzenogweleenkaart.Ikhebnietveeltijdomtrschrijvenwantikhelpwelenspellenmakenendedagenvliegenom.EnmoederergaatvanAmsterdamnaarZwitserlandeenpostvliegtuigdiepostmeeneemt.EnAliSpierdijkdiewoonteenkwartiertjevanmeafongeveer.Ikbreiookvootantevoordeklerenhangertjes.Enheeftudiefotosgezienwaardatkruisjebijstaatismijkamer.IkhebooktweeHollandseboekenvanEindelijktochthuisenDaiseysbergvakantie.Numoederdebriefisnognietvolikvindhetweljammermaarikweetnietsmeer.IshetfeestnogmooigeweestinSchagen.IkgingliefernaarZwitserland.EngaatKoosnogwegenBennieisdatnogeendruif.EnhoegaathetmetJapieindetweedeklas.Nuweetikechtnietsmeer.TanteGedoetudegroetenaanGreetjeTimmerenaanWimpieenJannieenJopieenLoekie.OomeJanentanteGeookdegroetendaaaaaag.DegroetenvanoomentanteeneenkusvanNellyaanvaderenmoeder.ZegjongenszoalsjullieziensturenwijdebriefvanNellydoordatGehemalopenfemaakthadengevendebriefaanClara.JanheeftnogopgebeldvanuitBorgeropjullieverjaardag.Veelnieuwsookalnietmeerendusmaarhetbesteentotziens.Velehartelijkegroetenvanonsallen.JanenGe. -17-LieveNellyWijhebbenjebriefontvangenenjemaakhetnogbestenhetiserergmooih.Nujemoetmaargoedgenietenhoormaarzaljegoedoppassenmetdiehogebergendatjemaarniettewilddoe.Hiermetvaderenmoederisallesnogbijhetzelfde.ErisnufeestinSchagen.Wijhebbenooknoghethuisversierdmetvlaggenenhei.Datheeftjevadergedaan.EnindegaragevanSmitisdansen.Maarhetregentallendagenenzondagavondonwerenerisnietveelaanhoor.BennieenJapiehebbenalletweenogeenderdeprijsenPietvanoomCoreeneerste.EnnuweetiknietofKoosooknogeenprijshadvanhetkinderspelen.TanteAlikwamooknogmetDikmoestookkijkennaardeversieringvanSchagen.WathebjenueenspellenNellyommeetespelenenjekanalaardigDuitschschrijven.SpreekjeookgoedDuitschofnogniet.Isheteenaardigdienstmeisjewatzehebben.Enwathebjeweereenklerengekregen.Krijgjedatnudirectaanook.Enwatmoetjemetjouklerenhoefjedienietaantehebben.Zoujezeookmeenaarhuismogennemen.Noudatmoetjemaarnietzeggenhoordatikdatnaarjetoegeschrevenheb.Endatjenogeenmantelvantantekrijgisfijnh.Jezalwelalseenheledamedaarlopen.GaanjenognaarschoolNellyofniet.EnspreekjeAliSpierdijkweleensenzondagsgaanjenaardekerkhenmoetjenogverlopenofniet.Watfijnhdatoomtweeautosheeftjezalnunogineenautozitten.Moederzouerbesteenseenkijkjewillennemenhoemooiofheterallemaalisendanlekkerthee.enjezalookwelsnoepzekerkrijgen.IsdatdanopdebonNelly.Maardeklerendanzekerniethomdatoomentantezooveelvoorjegekochthebben.Nujemoetzemaarvriendelijkbedankenhooralsjewatvanhunkrijgenergliefwezenendoenwathuntegenjezeggen.Enhebjeeenmooieslaapkamer.Hetzalerwelallemaalmooiwezen.NellyvaderenmoedergaanwelnietnaartanteGetoewanthebbengeengeldmeer.Hebbenallesinmoetenleveren.Maaralswijnuwelgaandanzalikdatnogwelnaarjetoeschrijven.Moederheeftvoordatgeldvanjoujeweetwelwatjegekregenhebvoordatjeweggingeennieuwwapenarmbandjegekochtentweewapens.EnjekreegvanbuurvrouwKossenooknogeenwapentje.Dusjehebernuzekerwel15stuks.Pappiezalzewelvoorjeaandoenvoorjeweerthuisben.Moedergaatweereindigenmetdebriefenlaatmaarweergauweenswatvanjehoren.Magjeeenmaalindeweekschrijvenofmeerkeer.Juffr.DeutekomheeftookberichtgehadvanKareltjedusdaarhoefjenunietheentegaan.JemoetvanaldeburendegroetenhebbenenvandeoomsentantesJapieBennieenKoosenvanTinideVet.Zevindenhetallemaalleukdatjezulkemooiebrievenkanschrijven.Doeookvooraldegroetenaantanteenoomvanonsenhebjedekaartaanhungegevendieinjebriefzat.NuNellyzijthartelijkgegroetvanvaderenmoeder.Enveledikkekussenvanonsenhoujemaarflinkhoor.Moederzaldebriefnognietdichtdoenwantmisschienhebikwelnogwatvergetenalsjevadernuthuiskomt.Misschienweetdieooknogweldatikdanschrijvenmoet.OjaNellyjemoetdebrievenmaargeregeldnaarhuisschrijvenmochtenwijnogweggaandanstuurtoomPietzewelnaaronstoe.Nunogmaalsvanonsenlaatmaardangauwweerwatvanjehoren.Magjeallenwekennaaronsschrijven.NogvelekussenvanonsdaghoujegoedNellyendoedegroetenaantanteenoom.Daaaaaaaaag -18-LieveNellySchagen30-09-1945.Hetiszondagvandaagenmoederzaljemaarweereenbriefschrijven.Hoemaakjehetnog.Wijhopenmaarvangoed.Hiermetvaderenmoederishetookgoedhoor.Hetishierallendagenregenennogeensregen.Metdefeestenookallendagenregenennietsaan.Wijzijnnietnaartantegetoedusschrijfnumaarweergewoonnaarhuistoe.Wateenmooiansich-kaartwasdat.MoederzaldevolgendekeereensinSchagenkijkenofwijnogeenansicht-kaartvanhetNoordkankrijgendanzalikdieindebriefdoendankanjedieaanoomentantelatenzienwaarwijwonen.Kanjealeenbeetjemetjespellenoverwegofnietenmetwiespeeljeerdanmeeofalleen.OnzeSellieienieterglekkerhijiszostilligtmaarindemand.Jevaderwasgisterenjarigentantetrienenoompietzijners-avondsnoggeweestandersniemandmeer.Enooknietsvandepost.ZedachtennatuurlijkdatwijinEindhovenwaren.JetweejurkenzullennuookwelklaarzijninLimburg.Wijhebbennoggeenschoenenbonvoorjegekregen.Hetismaargoeddattantedievoorjeheeftgekochtdanloopjedaarnetjes.Jehaarzalnuookwelweerlengzijn.Alsjedanthuiskomzalikerwelweerpijpenkrulleninzetten.HebmoederdatalgeschrevendatKoospermanentheeft.Jemoetdegroetenhebbenvanaldeburen.Kanjenogeenbeetjelezenwatmoedernaarjetoeschrijft.Enjeverteloomentantezekerwelhewatwijzoonaarjetoeschrijven.Endoezevooraldegroetenvanonsh.NietvergetenhoorNelly.EnnumoetjenietzoveelDuitschindebriefschrijvenwantdanweetiknietwatofdatis.Wantdaaronderaandebriefookmaardatmoetjedanmaarvertellenalsjeweerthuisben.TiniHalmankwamooknetomhetadresvanjewoujeookeenbriefschrijven.TanteMarieligtookweerziektebeddusKoosgaatookweernietnaardeschool.Jijzalookmooiopachterrakenmetleren.Mooidatmoetjedanmaarweerinhalenmetthuiswerkvindjeookniet.NuNellydebriefbegintalweermooivolteraken.Moederheefthetvandaagwelzoodrukmetschrijven.3naarLimburgentanteGeennaarJanentanteMaennunognaartanteLam.Dusdatiszevenbrieven.Moederzoueenvestvoormijnbreienmaardaarkomtvandaagweernietsvan.Ikhadhemweluitgehaald.HebjijjevestnogweleensaanNelly.Watfijnhedatjenogeenmantelookkrijgtenligteralsneeuw.Numoedergaaternumeeophoudenenzaljedevolgendeweekzondagweerschrijvenh.Enkrijgjeallenwekeneenbriefvanons.Jijmagnietzooveelschrijvenh.VanwiemaagdatnietvanhetZwitsersrodenkruis.Nudatmoetjemaareensschrijven.NuzijthartelijkgegroetvanjevaderenmoederennogmaalsdegroetenaanoomentanteenveledikkekussenvanonsdagdoejevoorzichtigNellyenmaakmaarveelplezier.FijnhineenautoNunogeenkusvanmoederdaaaaaag.OjajemoetdegroetenhebbennogvanopaenvanallentantesenoomsvanJapieenBennienKoosendeverdereallemaaldag. -19-Lievevaderenmoederzondag30septemberZofingen.DaarkomdanmaarweereenbriefvanNellyuithetmooieZwitserland.Ikhaddebriefeendinsdaggekregenenikwasergblij.Maartoenikhemopenmaakteenzougaanlezenkonikhetnietlezen.Wantuhadvluggeschreven.EnpappiehadookgeschrevenvanbenjeernogmetVGikhoophet.Dusdatnogeventerugschrijven.Metdevolgendebriefdoetuwelevenlangerhe.EnwaarKareltjeDeutekomisweetiknietdieisineenanderestad.Enhierzijnwelbergenmaarnoggeensneeuwdatisineenanderestadenookgeenkinderen.Enhadudiebloemgevondenindebriefofzatieernietin.Wasdebriefopengemaaktdievanuwel.EenmaandagwarenwenaarOltenmetdeautoomdemanteltepassen.Diewaspasklaareneenmooiejurkdiemoestverkleintwordenwantdiehadikgekregenvaneenvriendinvantante.Eneenvrijdagooktoenheefttanteeenregenmantelgekochtmetgeenmouwenweetuwel.Eneenonderjurkeneensoordvanmantelpakje.Ergmooiblauw.Eneenzaterdagkwamdemantelendejurk.Eenjurkdonkerblauwmetvanvorenroodeneenroodesentuur.Envandaagbenwenaarhondenwezenkijkendiegedresseerdwarendatwasmooi.Enikhadooknogeenpaarpantoffelsgekregen.Engisterenhebikgebaadinwarmwater.EnonkelleerdmijeenZwitsersliedjevanZwitserlamdlieisogglie.EnKettydatiseenleukemeid.AlszesvondsnaarbedgaatklopikendankloptKettyterug.IkgaanaltijdmetermeenaardestadenweleenswandelenendangaathaarswisterookmeedieheetTroediediewoonteenstukjeverder.EnindebriefdieiknaartanteGeenoomeJangeschrevenhaddaarzatentweefoyosinhebudiegevonden.Alidehonddatiseenleuke.Alsweetenzitienaastmewantikzitopeenbank.Endangaathijaltijdmetzijnrechterpoodopdetafel.Endangeefikhemaltijdeenstukjebroodofeenstukjevlees.Enalswewegwarengeweestenwekwamendanthuisdanwashijblij.Danspronghijtegenjeaan.Enalsiksochtendsvanbedkomdanisieookblij.Maarnumoederdebriefisvolnognietmaarikweetnietsmeer.DegroetenaandeburenenomensentantesenneefjesennichtjesendegroetenaanSellievanAlienmij.DegroetevanoomentanteeneenkusvanNellyendegroetenvanKettydaaaaaag.Adjeumitternantengrutieisgoededagenmitternantalsjemetzetweenben.Nouadjeudanmaarmitternant.Ikwas12september34kg500gramnu36kg400gram -20- -21- -22-LieveNellyZondag7-10-45.Wijhebbenjebrievenontvangenenjemaakhetnoggoed.Fijnhdatjealzoogegroeitben.Numoederzalnubeterschrijvenjekandebrievennutochwellezenh.WatzaljedaarfijngenietenNelly.BenjenognaarBerntoegeweestvooreenpaardagen.Dathadtantenaaronstoegeschreven.Enwateenmooiebloemisdatdiejegestuurdhebmetjevaderzijnverjaardag.Dusjemantelisnuookklaarenweereenjurkenmantelpakjeerbij.Jezalweldaaralseendameerbijlopen.Ookhebbenwijdefhotosvanjeontvangen.Jestaateregoedophindetuindieisookmooi.Enwieziterbijjedathebjeonsnietgeschreven.Nudatdoejeweldevolgendekeeralsjeweernaaronstoeschrijf.ZegNellywaarommagjenietzooveelschrijven.Vanwiemagdatniet.Enwatdoejedaarallemaaloverdagenwelleukzegalsjes-avondsnaarbedgaomdannaarKettytekloppen.Hetiszekereenleukemeidh.Nujedoehaarmaardegroetenvanons.EnisZofingennogeengrotenstadofniet.KoosgaatnognietwegenBennieisdezelfdelekkeredruifnogalsaltijd.Japiekanwelaardiglerenindetweedeklas.JevaderzitnudruktespinnenenSellyisnognieterglekker.s-Nachtsergjankenvandepijndatwijkunnenersomsnietvanslapen.TiniedeVetkwamookomhetadresvanje.Ofzenualeenbriefnaarjetoegeschrevenheeftdatweetikniet.Welleukalsjewatmeerpostkrijgh.Wijmogennoggeenansichtkaartnaarjetoesturen.Maarmoedermoettochvandeweeknognaarhetpostkantoortoedanzaliktochnogeensvragenofhetmag.WijzullenooknogeenbriefvooroomentantelatenschrijvendoorjufrouwDeutekom.EnmoederkonnoggeenansichtkaartkrijgenvanhetNoorddiewarenernietmeermaardanzalikweleenanderekopen.NuNellymoederheeftalweerheelwatnaarjetoegeschrevenenjemoetvanallenburenendekinderendegroetenhebben.Nuenwijwetennunietsmeernaarjetoeteschrijven.Zegmetwiespeeljenumetdiespellenalleenofmetdatmeisjevandeover-kantvandestraat.Enjebennuookdrukaanhetbreienh.Dankanjealsjeweerthuisbenvoormoederookwelvandiedingenbreien.Enzemijnooklerenvindjeniet.EndatereenpostvliegtuiggaatnaarZwitserlanddatwistenwijnietwantdathadikdekrantgestaan.BewaarjeookdebrievenNellywijdoendatook.NuNellydoedegroetenaanoomentanteVanonsenzijtzelfhartelijkgegroetvanjevaderenmoederenvelendikkezoenenvanons.Enschrijfmaarweergauweenbriefnaarons.Wijhebbenernuviervanjouenditisdevierdedieiknaarjoutoeschrijf.Nellyhebjezeallemaalalontvangen.Nunogmaalsgegroet.Daaaaaag. -23-LievevaderenMoederzondag7oktober1945.Ikzalnuweereenbriefschrijvenhoegaathetmetdoemetmiergaathetgoed.Enhoegaathetmetdeburendoetuzedegroeten.EnwiluhetafzendervanTinieHalmanschrijvenwantdanzalikhaarookeenbriefschrijven.Enhoegaathetmetdekinderenopdebuurtzittenzenietverlegenomdeballen.Ikdenkhetnietwantuschreefdathetalmaarregent.Hierishetookgeensjeunwitter.IchkanalgutZwitsersduits.HetisgeenDuitsmaaroomentanteverstaanwelDuits.Ikweetnietvielteschrijvenmaarvandaaghabenmiereenhaangegetendiewasheerlijk.Dezebriefmoetdoenichtteviellatentelezenwanterstaatnogalwatandersinwantalsikkommoetiktochanderspraten.MaandagisAliSpierdijkernoggeweesttoenheeftonkelweerfotosgemaaktenhabenmierspellengemaakt.En1oktoberhadudebriefgeschrevenen4oktoberhadikhemgekregen.Enoomemaaktvandiefilmsweetuwelvandefotosdaarjedievoorhetlichthoudtdanziejehetzo.Endatismooivanaldiebergenenvanoomentante.Enhierheeftunogdriefotos2zijnernietmooiwantdatkwamdoordezon.Endieanderedatistantesvriendinenoomesvriend.Endaneenjongenentweemeisjesenik.Enalsunietweetwaardatishetonderdeverrandaendieandereineenligstoel.EndatliedjevanZwiserlendliisnoggliedatkanikalennuleerikjodelen.MeiltelikumpelenodasoDirullaidedirulladoskumpelewirdderechovergoDirullidiheidoEndannogjodelen.Endatvergodatisverko.Numoederikweetnietsmeer.Umoetdatniettegenbuurtkinderenzeggenvandatliedjeandersdatlerenzedat.ZonoumoederleerhetliedjegauwenhebudeedelwijsalNumoederdoetudegroetenaanallenburenookaanbuurvrouwSnijderseneenbuurvrouwBieseboereneenkusvanNellyaanvaderenmoeder.OjadegroetennogaanomePietentanteTrienJapieomeHannestanteMarieKoosenBennieenTiniHalmanJanienBerdienendebuurkinderen.EnisMarieKossennogweleensinSchagenenalszeerisdoenerdandegroeten.Adjeumitternant.Daaaaaaaaagdegroetenvanoomentante. -24-LieveVaderenMoederzondag14oktober1945.Ikzaluweereenbriefschrijven.Ikbeginmaarmethetisvandaagmooiweerduskanikonderdeverrandazittenteschrijven.Debriefvanuismaar2dagenonderweggeweest.EnwebennennognietnaarBerntoegeweestwanthetwasaldoorgeenmooiweer.Enwistunietwatvoorbloemofdatwasdatiseenedelwijs.Oomhadgezegddiegroeienheelhoogmeerals2000m.endiebriefdieuontvangenhadkwamzekeruitEindhovenvanoomeJanwantdaarhadikhemnaartoegestuurd.WantikwistnietvoordietijddatunietnaarEindhovenging.EnopdiefotosdaarstondtanteenikopenAli.EndiekeertoenAliSpierdijkisgeweestheeftoomeonsopdefotogezet.Enwaarommagugeenansichtschrijven.Ikweetnietofikveelmagschrijvenikschrijfiedereweek.EnindehoofdstadvanZwitserlandwoonteenbroervantanteendieverzameltpostzegels.DusdankanikdepostzegelswelgevenalsiknaarBerngaanmetoomentante.EnikkanalgoedZwitsersduits.AlsikthuiskomdanverstaatumijnietmeerwantikkanalzoowatalgeenHollandsmeer.AlsikmeteenHollandsmeisjepraatdanzegikaldoormaarIchenanderewoorden.ZomoedernuhebikdebriefvanugelezenenhebikallesteruggeschrevenenzegtunogtegenJapiedatalsikterugkomdatikdanweerschooltjesgaan.Nounuwatvanwatikmeegemaakheb.Ikzalmaarbeginnenmetvandebergenwantdatishetvoornaamste.EenvrijdagwarenweindeJoerabergengeweestdatwasprachtig.Oomeheeftnogvierfotosgemaaktindebergendrie.datwasmettanteeneenikalleengeentante.Engisteravondhadoomlichtbeeldengemaaktprecieseenkino.MaardanvandebergenwaaroomeentanteenKettyzijngeweesttelogeren.GraubundeneenZwitserkantonwaaroomegeborenis.Aldebeeldenwarenmetkleuren.Envolgendeweekkoopttanteeengeleblousedatiswol.MoederdebriefgaateindigenenzegmaartegenSelliedathijnietdoodmoetgaan.Endoetudegroetenaandeburenenaandekinderenenaandeoomsentantes.Enschrijftpappienogeenseenstukjewantdieschrijftnooit.NuzaliknogeenstukjeschrijvennaarTiniHalmanenschrijftKoosniet.NoudevelevelegroetenvanoomentanteennogeengroetvanKetty.Ojaikhebgisterennoggetelefoneertnaardebergennaareenzustervanoom.Danmagikgrutiezeggen.Noumoedernougaaniktocheindigen.EenkusvanNellyaanvaderenmoederdaaaaaaag. -25- -26-LieveNellyValkenswaard15-10-45.Moederzaljeweereenbriefschrijven.Hoemaakjehetnog.Wijhopenvangoed.Vaderenmoedermakenhetookbest.MoederishiernubijoomJanentanteGenjevaderzitnualleeninSchagen.MaaralsjeschrijfdoehetdanmaarnaarSchagennaarpappietoewantdanstuurtdiedebriefwelnaarmoeder.IkbenzaterdaghiernaartoegegaanendanvandeweekgaaniknaarLimburgtoe.Danzalmoederkijkenofjejurkjesalklaarzijn.Enofmoedernogeenmantelkanlatenmakenvoormijenmisschienwelvoorjouook.HebjeernogveelplezierNellyenhetweerzalwelmooizijnh.Hetwordthieralaardigkoudhoor.Jezalwelweerzeggenalsjethuisbenboewatishethierkoudikgamaarweerterugnaaroomentante.Doejevooraldegroeteaanhunenhebbenzedebriefalontvangenvanonsjazekerwelh.MoederiseenzondagnoginLimburggeweestmetoomJanindeautoentanteGendekinderenwarenookmee.Toenzijnweoveralnogevengeweest.Zekekenwelraarophoordatikdaarzooaankwam.WantzewistennietdatikinValkenswaardwas.AlsmoederinLimburgiszalWoudjouookeenbriefschrijvenikhadnugeenadresbijmij.ZusjevantanteKlaarisookweeruithetziekenhuis.Zeiswelzodikgewordendanmagjijnogwelwatgroeieneerjezoodikbenalszusje.MariannevantantePaulalooptnuook.Datisookeenliefkind.NuNellymoederheeftzooallesweernaarjetoegeschrevendatiknietweetwatikmeernaartetoemoetschrijven.ZaljevandeweekweereenbriefsturenenalsikdaninLimburgbenzalmoederookeenpaaransichtenkopenisookwelleukvoorjou.OjaNellyhethondjeisdoodgegaanweljammerhmaarnujepappiewilweereenanderhondjekopenwatdanookweerkleinblijft.Hetwaswelstilhoordatjehetnietmeerhoordeblaffen.Alidehondzalwelgekopjewezendanneemjediemaarmeeindekofferalsjeweernaarhuistoegaan.Hetishiernustildatmoederzitteschrijven.LoekieenJanniezijnnaardegroteschooltoedusisWimpiealleenthuisentanteGisaandewasch.Duszitmoederindekeukenteschrijven.Maarikganutochophoudenmetschrijven.Wantweetnutochnietsmeertevertellen.NellyjemoetdegroetenhebbenvanoomJanentanteGendekinderenenzooalvanvaderenmoederenvelendikkenzoenenvanons.Enschrijfmaarweereensgauwterugh.MaardannaarSchagenhoordanstuurtpappiedebriefwelnaarmoedertoewantikweetnietwanneerikweernaarhuistoegaan.DoeoomentanteookvooraldegroetenvanonsenKettydemeidookmaar.Nudaaaaaag. -27- -28- -29- -30-LieveNellyValkenswaard19-10-45.ZooalsjezietzitmoedernogbijtanteGenoomJan.HoemaakjehetnogNelly.Wijhopenmaarvangoedmetonsisookallesnogbest.MoedergaatvolgendeweeknaarLimburgtoe.Vooreenweekofveertiendagendatweetiknogniet.Wantjevaderisnualleenenmoetdanallesalleendoenetenkokenenzo.MorgenkomtdenaaisterbijtanteGendiezaldenkikeenmantelvoormoedermaken.Watishetallendagenmooiweerh.Bijjullieookzekerwelh.Engajenogweleensmetdeautowegmetoomentante.Wimpiezitbijmoederindekeukentespelen.TanteGisdekinderennaarschoolbrengen.Jopieismorgenjarigwordt5jaar.MoederheeftGreetjeTimmerooknoggezienbijtanteGs-avondsopdedansclub.HetzalstilopdebuurtzijndatwijernietzijnNelly.ZewetendenknietdatmoedernaarLimburgtoeis.Wijgaanaltijdmaarzooonverwachtsweg.Moederisdrukaandeschoonmaakgeweestvandeweekvoortantehethelehuisisklaaralleendekamernog.Moederheeftgeentijdomtebreienhetvestisnognietklaar.MoederheeftmooiedunnewolmeedaarzaldenkiktanteDieneenblousevanbreienvoordezomer.ZegNellyhebjedehandschoenennogweleensaan.Jezalwelgroeien.Dejurkjesdienogthuiszijnzaljewelnietmeeraankunnen.Jezalwellanggewordenzijn.NuNellymoedergaatermeeophoudenmetschrijvenwantzaljevaderooknogeenbriefjeschrijven.Laatmaarweereensgauwwatvanjehorenhoeofjehetnogmaak.Jemoetdegroetenhebbenvanhierallemaalennatuurlijkvanonsbeidenjevaderenmoederenvelendikkezoenenvanonsenhoujemaargoedhoor.dagNelly.Doeookvooraldegroetenaanoomentantevanonsnietvergetenhoor.MoederzaljenogweleenseenansichtkaartsturenalsikinLimburgzitwantjekanzehiernietdichtbijkopen.Datweetjeweljemoetheelhetdorpin.Nudaaaaaag. -31-LieveVaderenMoederzondag21-10-1945.Ikschrijfudanmaarweereenbriefmaarikweetnietveelnieuwswantikhebdeheleweeknoggeenpostgehadvanu.Hoegaathetmetumetmijngaathetgoedhoor.EnisSelliealdoodikhoopmaarvanniet.Wantalsikthuiskomwilikhemnogzien.Ikzaleerstmaarbeginnenvanwarikvergetenhebindeanderebrief.Mehaarisallangafgekniptmaaralsikthuiskomishetweerlang.Eneenwoensdagmoetiknaardetandarts.Ikhebtweeofdriezwartetandenendanmoetdatzwartweggeboordworden.Eneenvrijdagmogtikmetoommeeheelverhelemaalovereenberg.Entoenbennenwijdooreenheelgrootbosmetallemaalkleurendebomenroodgroengeel.Eneenwoensdaggaatoomopjachtookineengrootbos.Eneenzaterdaghadtanteeengeletruitjegekochtmetblauwestreepjeserinengebreid.Endantrekikdatbijmnblauwemantelpakjeaan.Datstaatergmooieneenblauwestrikinhethaar.Entantelaatnogeenblauwekapjebreienookmetgeelerin.Dushebikzoeenheelstelletje.Eneenvrijdaghebikmelatenwegentoenwoogik37kgen800gram.DatiszekermeeralsKooshe.Demantalvanmeweegtooknogzwaarhoormaardiehadiknietaan.Demanteldieweegtweleenkilo.Eendonderdagmoetenwenaareenbekendevanoom.Dieheeftonsuitgenodigd.Datisdezelfdeplaatsalswaarikmetoomgeweestben.InZuftland.Ennumagiknogwatmetdetiepmachineschrijven.Endespellendieikmaakzijnleuk.ikhebeennieuwspelgeleerddatismetkurken.Alsjemetzevierenbendanmoetenerdriekurkenoptafelstaaneniedervierdezelfdekaartenhebben.Enderestzegikdanwel.Enoomheeftookvijfwapenboekjesdatzijnergemooie.Numoederikweetnietsmeer.Doetudegroetenaandeburenenaanoomsentantes.Enoomzalooknogwatschrijven.NumoedereenkusvanNellyennogeenpaargroetenvanAliaanSellie.Daaaaaaag. -32-LieveNellyzondag21oktober1945.Eveneenpaarlettertjesvanpaps.Jevroegofikookeenbriefjegingschrijven.Nudatzaliknudateensdoen.Maarmijnlievepopikhebhetzodrukmethetspinnen.Needatismeerdanerg.Jadatgeloofjemisschiennietmaarhetwordnuweerkoudendanlatenzeweerspinnen.Nudatdoenzedaarwelnietdenkik.NuNellieikhebjebrievenontvangen.Nuwarenweermooi.Needatvaltmijtochzoomeewantjujschrijfbeteralsjeouwevader.ZegNelliejezalnuwelpostkrijgen.HebjenogeenbriefvanMarieKossengehad.Diekwamhieromhetadres.NuTinieHalmanhebookeenbriefvanjegehad.Dievondhetwelzoomooiikhebhemgelezen.EnnuzalT.deVetenJannieHoningenKoosjejeookeenbriefjesturenwelaardighe.OjaNelliezevondendefotosookmooi.Dieeenewaarjulliemetzijnallenopstaandievondenwijhetmooist.Jezatnogindeverandateschrijven.NuNelliewatmoethetdaardanmooiweerzijn.Jaikzouergraagwillenkijkenhoeofhetdaarwas.Endanschrijfjevanbergenvantweeduizendmeterenvierduizend.Ookwijkrijgendaargeenvoorstellingvan.NuNelliewatzaljewattevertellenhebbenalsjeweerterugbend.Nualwordhetmiddennachtwijgaandoor.Enjehebhetookzoobestgetroffenbijdiemensen.Zegjegaatookalvoordetelefoon.Nouikzegaltegenjemoederwiljewelgelovendatzealseendameterugkomt.Nuwezullenweleenszienjeverteltogweleenswataanoomentantevanwatwijzoalschrijvendatvindenzewelleuk.EnNelliejegaatzenogevenbedankenvoorhetschrijvenenookvooralhetgoedewarzevoorjedoenenzegmaardatwijhetnooitzullenvergeten.NuikmoetnueerstetenwamtilbenbijtanteTrientegast.JaNellieikbenalleenthuiswantmoederisnaaroomeJanentanteGeendangaatzenaarLimburg.Wantjezietnietdaarzouzenogeenmantelkrijgen.Endandiejurkjesvanjouenomdatiknunognietaanhetwerkbenkondatnunoghetbest.Enanderswasikwelmeegegaanmaarikhadnogwattespinnendatnubenikkluizenaar.NuNellieikredmijwel.EnNelliejestuurdebriefenmaarnaarhierdanstuurikzeweerdoornaarmoeder.Endiezaltochookwelweergauwthuiszijn.Maarmoederzaljeookwelschrijven.NuNelliealsjenuthuisbentdankonjemijmaarDuitslerenendangaanwijsamenjodelen.Nujeschrijfmaarvlinkwatnieuws.Nujeschrijfdaarisvanallestekrijgenmaaralleszoowatopdebon.Nuhetwordhieralwatbetermaarhetisnognietveel.Theehebbenwijnognooitgehadenzoozijnernogveelvandiedingen.Afindatzalwelkomen.NuNelliedebriefraaktzoowatvoldatikscheiermaarmeeuit.Endoeoomentantedegroetenvanonsenookdatdienstmeisje.Enbedankzemaarvooralhetgoede.Nujemoetmaarnietnaardefoutenkijkenwanthetiszulkeslechteinkt.NuendanmoetikjenoggroetenvanalleburenenvanoomentanteTrienenJapieenontvangdehartelijkegroetenvanmijenduizendezoentjeshoor.Enjeschrijfmaargauwterughoeofjehetnogmaak.Nudaaaaaaaaag. -33-LieveNellyLimburg27-10-45.Wehebbenjebriefontvangenenjemaakhetnoggoed.Nouvaderenmoederookhoor.MoederiseenvrijdagnaarLimburgtoegegaan.Enhetwaszooslechtweerhetgootvandeluchtenhetisaardigkoudhoor.WevondenhierdefhotosergleukdiejegestuurdhadenbijoomJanentanteGook.Moederhaarmantelisklaar.Maarnuzouervoorjouookeengemaaktwordenmaarikdenkdatmoederdaarmaarmeewachttotjethuiskom.Wantmoetnogaleensgepastworden.Moederzalookdietweejurkjesvanjehalen.Jeschreefookjevaderookwatschrijvenwou.Numoederschrijftjetochvanalles.Enjeweetwelhoegroteschrijverjevaderis.Maarmoederzalwelnaarpappieschrijvenofdiejouookeensschrijft.IkzalnumaareenansichtkopenendienaarjeopsturenwantbijtanteGmoestjealtijdzooverdatweetjeookwelh.JebennognietnaarBerntoegeweesth.JezitalaardigindeklerenNellyenwatishetdaarmooihbijtanteonderdeveranda.Jehebhetwelgetroffenhoor.TinieHalmanhaaradresistochgewoonaanTinieHalmanNoordSchagen.Moederweetgeennummermaardathoefttochnietwantzewetenhaarweltewonen.HebjealeenseenbriefKoosgekregenofnogniet.Nudanschrijfjijhaarookmaarniethoor.Moederlaattochnietdebrievenlezenandersweetjijnietstevertellen.Wanneermoederweernaarhuisgaatweetiknogniet.Jevaderisnogsteedsdrukaanhetspinnen.ZezulleninSchagenwelmet11novemberweerdrukaanhetsintmaartenzijn.Maarerzullenwelgeenkeuvelsmeerzijn.Endanishetweergauwsintnicolaas.Maarindewinkelszienjenoggeensnoepopdebon.Moederweetnunietzooveelnaarjetoeteschrijven.Ojamijnvestisookaf.Hetisnethetzelfdealsdatvanjoualleenhebmoedererroodenknopenopzitten.IkbennubijtanteDienaanhetschrijvenmaardeinktiszooslecht.HetwaswelleukhdatAliSpierdijkbijjekwamdanpraatjeweereenshollandschetaal.Maarjebeginalaardiggoedduitschteschrijven.Hetisaanstondsnogzoodatwijdebriefnietkunnenlezen.Enalsjeterugkompraatjenietandersdanduitsch.EndatgaanjeJapiezekerookleren.ZewillenbijtanteGdatwijdanweermetdekesrtdagenkomenenhierook.Maarofdatweldoorgaatweetikniet.Wanthetkostnogalveelgeldomopreistegaan.NuNellymoedergaateindigenenjemoetvanallemaaldegroetehebbenenWoudheefthetookaldooroverjeendiezaljedenkiknogweleenbriefschrijven.DoejeookdegroeteaanoomentanteenaanKetty.Klopjenogsteedsalszetebedgaatofnietmeer.Engajenogweleensmetoommetdeautomee.Jezitdaarwelaardigindezonmetjebrilophetisnetecht.Speeljenogweleensmetdatmeisjevandeoverkantvandestraat.NuNellyjeschrijfmaarweernaarjevaderendanzaldiedebriefwelnaarmoedersturen.WantmoederblijfthiertochnietzoolangwantmoetdantochweernaaroomJanomdaareenkeerteslapen.Watzalpappiehetdrukhebbenmetetenkokenenhetwerk.NuNellyzijthartelijkgegroetvanjevaderenmoederenookdegroetenvandeburenenvelendikkezoenenvanons.Enalsjenuweereensopdefhotogaanstuurjezewelophwantvindhetjuistergleukalswijdiekrijgen.NunogmaalsdaaaaagNellyenhoujemaargoed.Schrijfgauwterug.Daaaaaag. -34- -35- -36-LieveVaderenMoeder.Zondag28-X-1945.DaarkomdanweereenbriefvanNellyuithetkleinemaarmooieZwitserland.Ikhebeerstgegeteneenkipdiewasgoedensoepenrijst.Entoenhebbenweeenspelgemaaktmetzedrieenoomtanteenik.Hethoedjesspeldatistochzoleuk.zeskleurenroodblauwzwartgeelwitgroen.Iederviereniedereendobbelsteen.Wieheteerstevijfgooitdiebegintgaatvijfhokjesverder.Jemagterugenallekanteninenjemagelkanderooknemen.Noudathebbenwegedaantweemaal.Ennuisoomentantegaanliggennetalspappie.EnzegtdetanteNellykanmooischrijvenentantelezen.DinsdagsontvingikenbriefvanMarieKossen.Eneendonderdagdrietegelijk.EenvanpappieeneenvanmoedereneenvanAntHonig.Dustoenhadikveeltelezen.IkhaderdusdezeweekvierAntHonighadikeenvrijdaggeschrevenenvandaagvaderenmoederenmorgenMarieKossen.EendonderdagwarenweweggeweestnaarSoftlandnaareenbekendevanoom.Datisfijngeweest.wehebbenerookgegeten.Zuurkoolenaardappelenmetuienenappelsapenbroodmetkaasentenlaatstenogeentaart.Diewasheerlijkmetbloemetjeseropenslagroomeropenertusseninchocola.Daarkreegiktweestukkenvan.Erwasookeenmeisjetelogerendiewas11jaarnetzooudalsmij.Ikhadnogwatvergetenindievanooknogspekenvleesenworstenwienerliedatislekkereworstennietsmeer.Endaarhebikookeenspelmeegemaakt.Enmeegewandeltdustoenverveeldeikmeniet.Eemwoensdagmoetikweernaardetandartsvoordetweedemaalikmoetdriemaalikhoopdathetmaargauwgaat.DevolgendeweekgaatoomeenechtefilmmakenvanoomentanteenvaneenzustervanoomenvanArnoldhetvorigehondje.EnvanAlihethondjevannu.Diefilmenbewegenlopenzalikmaarzeggenenspringen.Dusdatzalmooiworden.Ikweetdewoordenzowatnietmeerhoeikdatschrijvenmoet.GistervroegoomwatmarkenwareninHollandstoenmoestikeerstdenkenentoenzijikpostzegels.Dusdanweetuhetwelalsikthuiskomhoeofikdanpraat.Gisterhadtantehetgeletruitjeweergehaalt.Dathadtanteweerweggebrachtwantdearmenwarentekort.Eneenkapjeookdonkerblauwnetalsmemantelmetgelestrepen.Maardatwastekleinnukomterweereenanderkapjedatwelgroteris.Enikhebnuookeenpaarnieuwekousenwittelangen.Diezijneenbeetjetegroot.Vrijdagskomtereenpakjevoormeikpakhetuitenerzittentweerepemchocolaineengroteeneenkleinevandiezustervanoom.DaarzegikooktantetegentanteMarthaheetze.Toenhadoomhaargetelevoneerdentoenmogtikookweerspreken.Toenhadikhaarbedanktvoordechocoaenvoordekipdiehaddenweookgekregen.Numoeenvaderdebriefisvolnuhebikveelgeschreven.Numoetikernogonderschrijvenook.Doetudegroetenaandeburenenoomsentantes.degroetenvanoomentanteeneenkusvanNelly.daaaaaaaaag -37- -38- -39- -40- -41- -42-LieveVaderenMoederzondag4-11-1945.Ikzalmaarweereenbriefschrijven.Ikzalmaarbeginnenmetdedagen.Watikallemaalgedaanheb.Eenwoensdagnademiddagbeniknaardetandartsgeweest.eendonderdagbenikoomentanteweggeweestnaarEmmental.Ineenrestauranthebbenwegegeten.Erwarenooknogtweebekendenvanoomentantemeemetdeautozijnwegegaan.Omhalf11warenweweggegaanen5ophalf12warenweer.Entoenbennenwenogeenbeetjehooggaanwandelen.Diekaartheeftudieal.Nudanmoetumaargoedkijkenopdatgrotehuisdaarbennenwijgeweest.datiseenboerenrestaurant.Enzietuereenpadjelangszonaareenkleinkerkjedaarbennenwijookgeweestdaarheeftoomfotosgenomeenikalleenstaaneropmeteenpoesje.Entoenbennenweweerteruggegaanengegetenindatrestaurant.Eersthebbenwesoepgegetenmetogenvanhetvetentoenaardappelenmetspekenworstenvleesensinke.IkweetnietprecieswatsinkeopHollandsisbijdeboerenmaarafijn.Entoenwortelenenpeuleneneenkukeldatiseenhaan.Entoenslagroommetschuimkoekjeerinenappelsaphebikbijhetetengehad.Datisgoedenkoffieooknog.entoenwarenweklaarmeteten.Toengingikeenbeetjediedochterhelpen.Wehebbenooknogvoorellengegetenmetveelboterendesneeuwbergengezien.Metdecentenlaopenendichttedoen.Entoenzoudenweweggaantoenwasdebandleeg.Entoenmoestenwewachtendiemoestnatuurlijkeerstgemaaktworden.Toenhebbenwenogeenuurmoetenwachtenvoorhijklaarwas.Toenhebbenwijnogwatgegetenbroodmetsinke.EntoendieavondtoenhebbenwediefilmgekekenbijBuchser.Datiseenlievevrouw.DefilmvanAlidiehardliepmeteenappel.EntanteMarthaentanteenoomenvrouwBuchserendeheerBuchserendetweezoonsindesneeuw.Envandebergenmeyrotsen.Engisteriserbezoekgeweest.Toenheeftdieheerookbeelderengemaaktvanbergenenvaneendochtervandeheerendievrouwenookvandesneeuwbergen.Moedermagikmeregenmantelhierlatenwantdiegaatmisschiennietindekoffer.Ikhebnutocheenandereenhijisalzoooud.Datgummiiserafzowat.Enhoegaathetmetheteteniseralwatboteropdebonensuiker.Enhebbenzenogwitbrood.Numoederikweetnietsmeer.DoetudegroetenaandeburenenoomPietentanteTrienentanteMarieenoomHannesenKoosenBenenJapieookhoordienietvergeten.EndegroetenaandeoomsentantesinLimburgenEindhoven.NuvelevelegroetenvanoomentanteeneengroetvanKetty.Daarbenikaldoormeeaantikkiedeman.NueenkusvanNellyaanvaderenmoeder.Daaaaaaaaaag -43- -44- -45- -46-LieveNellyWoensdag7-11-1945.Wehebbenjebriefweerontvangenenjemaakhetnoggoed.Metvaderenmoederook.NuNellyjeschreefdatjezoolekkerhadgeeten.NudatzalookwelzoolekkereenkipEndannogtaartenvandieanderetantenogchocolade.Nujewordtermooiverwendhoordaarbijoomentante.NuNellyjezalwelbrullendenkalsjenaardetandartsmoetofgaatdatnogal.HetzalwelmooiwezenNellyalsoomeenfilmafdraait.Dusjespreekalleennogmaatduitsch.Moederenvaderkunnenjealsjethuiskomnietmeerverstaan.Zehebbenhierooknogalschikinjebrievenmetdatduitscherin.OomHermanheeftookeenbriefgeschrevennaaroomentantediezullenzenualwelontvangenhebben.WatleukhdatMarieKossenjouookeenbriefheeftgeschrevenenAntHonig.JeheeftvanKooszekernognooiteenbriefgehadh.EnmeesterKrooneisnuookgetrouwt.Enjehebvandekinderenuitdeklasookeenbriefgehad.Vanhunallemaalsamenofnietnudatschrijfjadannogwel.Moedergaatweergauwnaarhuiseenzaterdagofandersmaandag.DangaanikeerstnaartanteGendanlaterweerdoornaarhuistoe.Nellywatmantelisdatdanwaarjegelentruitjebijmoetenjekapje.Enjehadnuweereenpaarkousengekregennudatisfijnh.Moederweetnietveelnieuwsteschrijvenwantheeftjepasnoggeschreven.Moederkreegooknogeenbriefvanpappie.HetwasinSchagenwelzooslechtweerregenenwind.Maardatishethierookhoor.JevaderzitdruktespinnenengaatookwelnaartanteTrienteeten.BijoomCorentnateGeerthebbenzeerweereenmeisjebijdatisnudezesde.ZehaddenbeterbijonskunnenwezenmaardaneenjongetjehNelly.ZegNellyzienjeAliSpierdijknogweleensenspeeljenogweleensmetdemeisjevandeoverkant.NogeenmaandNellydanbenjeweerthuiszootegendekerstdagen.Endanbaktmoedereenlekkerkrentenbroodenkunnendanweerwatsnoepkopen.Enookkrijgenweweerkoekopdebon.Maartochnietzoolekkeralsjijdaarkrijgbijdietante.Gaanjenogweleensmeemetdeautometoom.JemoetookdegroetenhebbenvanoomNannientanteKlaarendekinderen.Daarismoederookeenpaarmaalgeweest.EnganumorgenookweerheenendannogeenkeernaartantePaulaenisdeweekweervol.MoederzounogeendunblousebreienvoormoedermaardenknuweldattanteDienhetvoormijbreit.NuNellymoedergaateindigenenzalmeteendebriefweeropdepostdoendanhebjehemnogvoorzondag.TantePaulaenMariannewarenhiernogbijtanteDienopdethee.NuNellyzijthartelijkgegroetvanvaderenmoederenvelenkussenvanonsbeidenenookvanallenhierdegroeten.daaaaag.Ookdegroetenaanoomentante.LieveNellyOoknogeveneenpaarlettersvantanteDien.NuzooalsikvanjemamagehoordhebmaakJehetheelgoed.Nuhierisallesooknoginorde.ZegNellyjekeekzekerwelopdatjeeenbriefvanWoudkreeg.Maardieishiernunietmeer.HijmoestnaarBelgietoeopdegevangenenpassen.Numoederenikzijnvanplanomvanavondnaardebioscooptegaan.Maarhetbegintnuteregenenalsdatnumaarophout.EnoomWillemdieisnukokindekeukenbijdesoldaten.NuNellyalsjeweerthuisbentmoetjemaargouweenskomendatweeenskunnenzienhoegrootendikjegewordenbent.Wantjezultnuweleenheeledamezijndenkikh.NuNellydebriefisvolenikhouermaarmeeop.ZijthartelijkgegroetvanonsallemaaleneendikkezoenvantanteDien.Daaaaaag. -47- -48- -49-LieveNellyLimburg8-11-45Moederzaljedanmaarweereenseenbriefjeschrijven.Hoemaakjehetnog.Hoopmaarvangoedvaderenmoedergaathetookheelbest.MoederzitnogsteedsinLimburgenbennubijtantePaulaenoomHerman.Moederkannietbegrijpendatjeeenhelenweekbriefvanonsheeftgehad.Moederheefttochaldoorgeschrevenmisschienzijndebrievenwelzoekgeraakt.NuNellyjekanalaardigopdetiepmachieneschrijven.Magjedatwelvanoomentanteenbenjefijndebergeningeweestnetoom.DatzalwelmooistaanNellyjemantelpakjeendanweereenblouseerbij.Ennunogeenmutsdanbenjeweereenhelendame.JemagoomentantewelbedankenNellyvooralleswatzevoorjedoenenmooiliefwezenh.NuNellydetijdgaatalweermooiomh.Weljammervoorjehalsjehetdaarzoofijnheb.Dedagenzullenwelomvliegen.Numoederisal3wekenopreis.Ikhebjejurkenookgehaaldzezijnerglief.Nuzaliknogkijkenvooreenmantelvoorjeendangaatmoederweernaarhuistoe.Pappieheeftjeookeenbriefgeschrevenh.Jajevaderzitnualleenenisnogsteedsaanhetspinnen.Ikzaldenkikmaarnietsvoorjekopenhvoorsintnicolaas.Ofweetjesomswelwatdatjegraagzouwillenhebben.Nudatschrijfjadanmaareens.ZegNellyoomHermanheeftnaaroomentanteeenbriefgeschrevenmaarnuheeftoomHermaneringezetvanthee.Maarzegjijnumaardathetmaargekheidwashoor.Wantwatzoudenzeerwelvandenken.MoedergaatmorgenmiddagnaartanteKlaar.IkbenmaandagookbijtantePaulageweesteneenwoensdagendonderdagbijtanteKlaarenvrijdagenzaterdagenzondagbijtantePauladusisdeweekzooweervol.NouNellyjebenalaardigwatgegroeithoorzoozwaarbenjenognooitgeweesth.NuNellymoedergaatmaarweerophoudenmetschrijvenwantweetnietveelmeer.AlsjemoetdegroetenhebbenvanallemaalenookvooralvanvaderenmoederenvelenzoenenvanonsenschrijfmaarweernaarSchagentoewantmoedergaatdenkvandeweekweernaarhuistoedanmoetmoedereerstweernaartanteGtoeanderskaniknietineendagoverkomen.WatzullenzenaarjekijkenNellyalsjeweerthuiskomenjebentdanzoaanhetduitschepraten.DanmoestjeinLimburgzijndankunnenzejoudaarookhorenprateninhetduitsch.NudagNellynogeenzoenvanonsenlaatmaarweergauwwatvanjahoren.Degroetenaanoomentantevanons. -50- -51- -52-LieveVaderenMoederzondag11-11-1945.Ikschrijfudanmaarweereenbrief.Dezeweekveelbriefengehad.1vanTinideVet1vanmoeder1vanomeHerman.EnoomeHermanheeftooktanteenoomgeschreven.En1kaartvanmowderentanteDienen1kaartvanmoederenWout.Endannogkleinebriefjes1vanCorrieBrammerdieheeftleukgeschreven.En1vanToosGielensdieheeftookmooigeschreven.En1vanRietKnuweren1vanGreBaarsen1vanTiniSnaas.Dieheeftookleukgeschreven.Opheteindeschreefzevanmeesterdiewasjarigop31octoberentoenschreefzeopheteindwekrijgennuallemaaleenpeerlekkerhe.Datvondikzoleuk.en1vanNettiePannekeetdieheeftookleukgeschreven.En1vanIdaRoskamen1vanTiniSchaafsmaen1vanTeaKouwdieschreefookwelleuk.en1vanKoosdieschreefikzalnutochookeensschrijvenmeid.Datvondiknietleuk.en1vanRietBongenaaren1vanHennieRevers.Zonuwatanders.EendonderdagzijnwenaarBerngeweestvoor1dag.Wantdeanderedagmoestiknaardetandartseneenzaterdagook.Maarhetwastochleuk.Wehebbennogvierkaartengekochtvan2metsneeuwbergenen2metberen.Eenhebikugestuurdvandesneebergen.Bijdeberenbennenweookgeweesterwaren.Eerst6grotenenlaterwarener2wegentoenwarenerdriekleinengekomen.Toenheefttantegesnedenworteltjesgekocht.Alsjedanmetjehandinderontengingdangingenzeinderontendanzen.Engooidejehetnaarbenedendanvingenzehetop.BijvrouwSeidendeheerSeidwarenooktweezoontjes1van4jaardieheetPeteren1vanbijna1jaardieheetAndreesli.Datiseenliefjongentje.Ennuweerwatanders.Nahetetenhebbenweeilenmitweilnendatmaaktonkelnietzograagwantwenemenelkander.Hetisnetzowathetzelfdealsmensergerjeniet.Entoenkwamenertweemeisjesuweetwelvandieboeken.DiezijnookinHollandgewoondenmetjanuarigaanzeweernaarAmsterdam.EndaarikweertweeHollandseboekenvanvoortelezen.EenheethetgeheimvandegletscherendeandereDemoedertjes.ErstaatopNieuweTipTopSeriedemoedertjes.Ennuhebiknoghogenschoenenvandietantemettorreneronder.VanmorgentoenKettykwamentoenmaaktehetraamopenentoenzegtzeNellyhetsneeuwtentoenvloogikuitmebedengingnaarhetraam.Entoensneeuwdehetentoenkonikmooideschoenenaantrekken.Gisterenheeftoomlichtbeelderengemaaktvandesneeuwbergen.Desneeuwbergenhebbenookeennaam.Ikweeteraleenpaar.DeJongvrouwEikerMungScherkhorn.Datzijnalle4erzijnernogmeermaardieweetikniet.Gisterwasdebroekklaarnuhebikhemaan.Nuikweetnietsmeerikhebnuwelgenoeggeschreven.DoetudegroetenaanoomPietentanteTrienenookJapieentanteMarieenoomHannesenKoosenBennieenbuurvrouwWelandSchoutenSnijdersHalman.EnwiluzeggentegenAnnieHallerdatalsikterugkomdatweweerverdergaanmetdanzen.EnvelegroetenvanoomentanteennogvanKetty.Nu10.000.000.000.000.000.zoenenvanNellyuitZwitserland.Daaaaaaaaaaag -53-BijlageMaandag12november1945.Hetismorgenenikstaanop.Dangaanikmeaankledenenkomtdetantedanmaaktdetantemehaarendangaanwijnaarbenedendangaatoomtanteenikaanhetmorgenetenbeginnen.Erstaatvanallesopdetafelmelkbotterkaasbroodsjem.Enalsoomentanteenikklaarzijndangaanweindekamertewerkendangaanikoomhelpenrekenen.Endanmagikookmetdetipmachineschrijven.Endanheeftdetantegezegddatweopruimenmoesten.Entoengingenweetenendatwasgoed.Enomeenuurofdriehebbenkoffiegenomen.Toenhebbenweallesweeropdetafelgezetenwarenweweergaanwerkenoplevenendoodaf.Enomvieruurhebbenweweergegeten.Oomenikpepermunttheemetbroodentantezwartetheemetbrood.Entoenmoestoomwegenkwamlaatthuisomeenuurofhalfnegen.Toengingiknaarbedenlateroomentanteook.Wehebbengeslapenalseenroos. -54- -55- -56-LieveVaderenMoederzondag18november1945.Ikzalmaarweereensschrijven.Hoegaathetmetjullieallemaal.Ikhoopmaarvangoed.Hetisvandaagde18dedusdetijdgaatalweermooiom.Ikhebvandeweekveelpostgehad.EenvanTinideVeteenvanmoedereneenkaartvanmoederendefamilieeneenbriefvanMarieKossendieschreefvanFrieseronder.Vandaagweetiknietveelteschrijven.Oomwaseenwoensdagmiddagweggegaan.Enkwamvrijdagavondweerterugenwaszoverkouden.Endienachtvanwoensdagopdonderdaghebikinoomsbedgeslapennaasthetbedvantantestaathet.Ikhebeenboekjevanoomgekregenenerstaanallemaalnamenop.Kathrinaookendatisop25novemberenpappieheetgeloofikJakobusofJohannes.AlshetJakobusisdanop25juli.EnalshetJohannesisdanishetop.IkweethetnietprecieswanterstaanzoveelJohaneseinenikbenop31maartmenaamdag.Ikzithieraandetafeltedenkenwatikalzoschrijvenmoet.Wantvandeweekisernietveelgebeurd.OjaikhadnogeenbriefvantanteDien.Ookdieschreefdatalsikthuisbenmoetikookmetkerstmiskomen.ikkeekerzovanopdatuschreefdatTijsenCorgetrouwdwaren.Nojongensdatzaleenbruiloftgeweestzijn.Hetisvandaagzokoudeenbeetjehoogopdebergenlegtalsneeuw.NetzopaskwamereenkatindetuinenhebbenweAlieruitgelaten.Entoeniszeopdeappeleboomgesprongen.Enonderdeappelboomstondeenstenentafeleneenstenenbank.EntoenisdeAlieropgesprongen.Enschreeuwdeenlaterhebbenwehemweerinhuisgenomen.Entoenisdiekatuitdeboomonderdeheiningdoordestraatopgegaan.NuvaderenmoederikhebhiernogeenbriefvoorMarieKossenwiludieaanhaargeven.Umagdieookwellezenhoor.Zonuweetikechtwaarnietsmeer.Velegroetenvanoomentanteen1.000.000.oookussenvanNelly.Daaaaaaaag.NogeenbijlageDinsdagsbenikopgestaanenkwamdeKettydieheeftmehaargedaan.Entoenhetklaarwasgingenwenaaronder.Entoengingentanteeniketen.Enlaterhebikeenbeetjegelezen.Endachtiknietaanetenwanthetboekwaszospanentenlatermoestenwetocheten.Ennahetetenhebbentanteenikeenspelgamaakteilenmitweilen.Entoenhebbenwehetvieriegenomenenhebikweerwatgelezenuithetspanendeboek.Hetwerddonkerenhebiknietmeergelezenwantkonikhetnietzien.ToenkwamKettyenheeftdetafelgedektengingenweweereten.ToenKettyklaarwasmetafwassenweeenspelgemaakt.Natuurlijkweereilenmitweilen.Toendatklaarwashebbenweeenappelgegeten.Entoendatklaarwasgingenoomentantemetmemeeengingiklekkerslapen. -57-LieveNellySchagen20-11-1945.ZoalsjezietzitmoedernuweerinSchagen.Ikbeneenwoensdagweerthuisgekomen.Hoemaakjehetnogwel.Wijhopenmaarvangoed.Hiermetvaderenmoederookhoor.Hebjedebriefalontvangenvanonshijwaswelwatlaath.Wijkregenjoubriefeenzaterdagmorgenpas.HoevindjedebriefvanJapiekanjehetwellezen.Hetwashierdrukmetkeuvelavond.Maardekinderenkregenmeestallemaalvandiedrogekoek.Nualsjedaardehelenavondmoetvoorlopenkanjebeterthuisblijven.Zegwatfijnhdathetsneeuwdeenjehebhogenschoenenvoorindesneeuwzeker.Enjeschreefmijnbroekisklaar.Isdateenlangebroekjazeker.NuNellywathaddieweekeenpostgekregenjehadheelwattelezen.VanMarieKossenkreegjeookweereenbriefhenvanTinieHalman.Watgaanerweereenkinderenwegh.KoosenBenniegaannaarBelgieenPietKiezelingookendiegaatnaarDenemarkenenBerdienenJanieHalmanenTiniedeVetookallemaalnaarDenemarken.ZegNellyalsjenunogeentijdjevandewintermochtblijvenbijoomentantezoujedatwelgraagwillen.Wantdatjeweggingzeijetochalshetmijgoedbevaltblijfiknogeenmaandje.DusNellyalsjedatnuwelgraagzouwillendanzaliknunaartanteenoomtoeschrijvendanmoetjehetnudirektnaaronstoeschrijven.Wantdetijdisalgauwomenzalhetnoginordegemaaktmoetenworden.DusNellydanmoetjemaarzienwatjehetliefstedoenenpraaterdanovermetoomentanteNelly.Enbenjenoggegroeitdelaatstetijd.Hoezwaarbenjenu.Hoeishetweernubijjullie.Hetishierallendagenkoudenzoomistig.Erisnietveelmooisaanjezietgeenzon.SpreekjeAliSpierdijknogweleens.MoedergaatmorgenSchageninenzaleenszienofiknogeenpaarleukeansichtenkankrijgen.Hetishiernognietdrukvoorsinterklaas.Jevaderzitnogallendagentespinnenenmoederisnuaanhetbreien.Jeweetwelzonzomerblouse.NuNellydebriefisweervolenschrijfdandirektevennaaronsenjemoetdegroetenvanallenburenhebbenenzijtvanonshartelijkgegroetenvelendikkenzoenenvanons.OokdegroetenaanoomentanteenaanKettynudaaaaaaaaaag. -58- -59- -60- -61- -62- -63- -64- -65-Lievevaderenmoedermaandag26nov.Ikzalmaarweereenbriefschrijven.Maarhetiseendagtelaatwantgisterenhadiknietzoveelzinmaarafijn.Ikhebaldebriefeontvangen.MoederwilutegenTinideVetzeggendatikhebmeestgeentijdomteschrijvenhetspijtmewel.EnmeestterKronedaarhebikookgeentijdvoorenvoordekinderenookniet.Moederikweetnietpreciesopwelkedaghetwasmaardathindertniet.ToenkwameenmanvoorderadioendiesprakoverHollandvanWalcherenenVlissingen.EndeWieringermeerenNijmegenenVenloenEnschedeenvandeHaag.EnvanAmsterdamwasnoghetmooistedatwarendeklokkenvanAmsterdam.EndatluiddewaseennationaalliedWilhelmusvanNassaue.Ennunogwattezeggen.Uheeftnognietteruggeschrevenvanderegenmanteldusvergeetdatnietterugteschrijvenofikhemmeemoetnemenofnietdatikhemhiermaglaten.Ikhebnutogeenbetere.Enmoederikwilnutochwelweergraagnaarhetishierwelmooimaarikverlangtochweernaarjullie.Enuschreefzelfookdatuhetfijnvondalsikthuiskomdusikwilweernaarhuis.Endatmeisjevandieboekendiegaatgelijkmetmijmeedatiseenliefmeisje.Enwanneerwegaandatweetunatuurlijkniet.Ikzalhetmaarzeggenom11december.datheefteenjuffrouwvanhetrodekruisgezegd.VandeweekzijnweweernaarSchoftlandgeweestoomtanteenikmetdeauto.Enhebbenineensoortvanrestaurantgegeten.Entoenheefttanteeentaartbesteltvoorgisteren.Engisterenhebikwatvanoomgekregen.Eenzoetstokdiehaddenwevoordeoorlogook.Ikzalmaarzeggeneenstokjepreciesvaneenboommaardandonkerbruin.Alsjeeropbeetdankomterzoet.Nuweetiknietsmeer.Degroetenvanoomentanteen1.000.000.000kussenvanNelly.Daaaaaaaag.Deregenmantelwanttantemagnietzograagdiehoudenmaarvoorhetinpakkennudaaaaag. -66-LieveNellymaandagmorgen26-11-1945.Moederheefthetwerkafenzaldanjoueerstmaareenbriefschrijven.Hoemaakjehetnogwijhopenmaarvangoed.Metvaderenmoederooknoghoor.MoederisvanmorgenomkwartvoorachtalwezenkijkennaardekinderendienaarBelgietoegingen.KoosenBennieookenPietvanoomCorgingookmeeenNicKiezeling.Dusmoestalvroegvanbedafenhetregendezoomaarwoutochevenkijken.EenzaterdagzijndeanderkinderenweggegaannaarDenemarkendieblijven4a5maandenweg.Hoeishetweerbijjullie.Hetishierzooalsikschreefregen.TanteTrienenmoedermoetenvanmiddagnognaarSchagenmaarzooisernietveelaan.TanteTrienmoetnogwatvoorJapiekopen.Moederheeftzooalzooeensgekekenvoorjoumaarikzouhetzoonietweten.Dusmoetjemaarzienhoorjeschrijfmaarwat.ZegNellywordenjullienogweleensonderzochtdaardooreendokterofniet.BijtanteGeerthebbenzeerweereenmeisjebijdatheetAli.Veelnieuwsishieralniet.SpreekjeAliSpierdijknogweleensenspeeljenogweleensmetdatmeisjevandeoverkantvandestraatofzitjemaareenbeetjeinhuisbijtante.Watfijndatjebijtantemochtslapenhdatoomnietthuiswas.Jezalerwelmooiverwendwordenhoordooroomentante.Ishetdaarnogsinterklaasneezekerh.DatzullenzedaarmetdekerstdagendoennetalsinLimburg.Daardoenzeooknietveelmetdesintenwelmetdekerstboom.Jevaderisnogaanhetspinnen.Moederzoudatblousebreienmaarhaalhetweeruitwantvindhetnietmooi.TanteTrienvroegnogofikeenpaarhandschoenenvoorJapiewoubreienvoorsinterklaas.MaarmoedermoeterzelfnogeenpaarbreienwantikhebdievanmijnaantanteGgegeven.Wantwouzezoograaghebben.Alszedejongenss-morgensnaarschoolbrengtishetzoolekkerwarm.Ikhebdienuvanjouaan.JehadzezelfwelmeekunnennemenNellywantdienappahandschoenenzullenwelnietwarmzijn.Ligterbijjulliealsneeuwalsdatzooiskunjefijnspelen.NuNellydebriefisweerzoowatvolenmoederweetnuheelemaalnietsteschrijven.DoeoomentantedehartelijkgroetenvanonsenookaanKettydegroeten.Enhoeishetmethaarvrijergaanjenogweleensmeedaarnaartoe.NuNellyzijthartelijkgegroetvanonsjevaderenmoederenvelendikkezoenenvanons.Enookdegroetenvandeburenmoestjenoghebben.ZusenThijskomeninhethuisvanPietSchilderenPietgaatinhethuiswonenvanDoekeWitvanhetNoord.Jeweetweldenkwaarzoo.HebjealeenseenbriefgehadvanZusvantanteKlaarneezekerh.NudagNellyschrijfmaarweergauwterug.HierishetadresvantanteJoMej.J.StamDeycklaan26NaardenNH. -67- -68- -69- -70- -71- -72-LieveNellyzondag2-12-1945.Moederzaljadannogmaareenbriefschrijvenendatisdanweldelaatstewantdanbenjegauwthuish.Hoemaakjehetnog.metvaderenmoedergoedallesisnoghetzelfde.Alleeneengurewindgaatoveraldoorheen.Hettochthierwelzooergnudatweetjezelfwelalsjethuiswas.Hetisnuwelzoostilopdebuurtnuallenkinderenzoowatwegzijn.NuNellyjeschreefvandieregenmantelnuikdachtdatikalnaarjetoegeschrevenhad.WeljaNellydoehemmaarweghoor.Zooalsjeschreefhebjeookeenbeteren.Duswaaromzoujehemdanhoudenvindjeookniet.NuNellyalsjenaarhuisgaankleedjedangoedaanh.Eerstmaareenwolletjeenookeenwollenbroekhoorwanthetiskoud.Enalsjevanjeschoenenkanmoetjeeerstsportkousenendansokkeneroverheen.Enwatjebovenkledingisnudatzaltantewelzeggenwatjeaanmoethebben.Enzaljezeookalvastoveralhartelijkvoorbedankenalsjewegga.Hetzalvooroomentantewelstilzijnalsjeweerwegben.KoosenBenniemoetendaarzooalszezeggenooknaarschool.EnBennieisopeenboerderijenKoosineengezinmetzevenkinderen.MaaruitDenemarkenhaddenzenoggeenberichtgehad.HierisooknogeenbriefjevanJapiedieiswelzooblijdatjeweerthuiskom.Hijheeftvanmiddagzoowatdehelentijdhiergeweest.Enhebvoorjemamapopeenkettingenarmbandgeregen.Maardatmochtiknietnaarjeschrijven.Moederzoueenwollenvestjebreienvoordiepopennuishetteklein.Dusdanmaarvoordieandereweljammerh.GisterwashiernogeensintophetpaardmetzwartePietbijdehavenmetdemuziekvooropomvoordekinderenvanPuttenspeelgoedteverzamelen.Hetzagzwartvandekinderen.MaarJapiezeihetiseennagemaakte.Nudatkonjeookbestzien.Japiekrijgteenwinkeltjeeneenhijskraaneneenpaardewagen.Endannogwatsnoepandersiserookalniettekrijgen.Moedergingvoorjouooknogkijkenmaarweetnietwatofikkopenmoest.Wachtmaartotjethuiskom.DickievantanteAligeloofdnietmeerinsinterklaas.Mochtoveralmeenaartoeomhettekopen.Isooknietleukvindjewel.NuNellynuweetiknietsmeerenkanjehetnoglezenwatmoederschrijft.OjaKiekHoebeheeftereenbroertjebijgekregen.NuNellyzijthartelijkgegroetvanvaderenmoederenvolgendeweekgaanwijluisterennaarderadiovantanteTrienwantdankomtheterdoorwanneerjullieaankomen.OokdegroetenvandeburenentotziensdoevooraloomentantedegroetenvanonsenvelendikkezoenenvanvaderenmoederhoorNellyvoorjoudaaaaaaag. -73-LieveVaderenMoedermaandag3december.Uitubriefvernomenmakenjulliehetnoggoedmetmijgaathetookgoed.Vandeweekhebikveelpostontvangen1kaartvanoomPietentanteTrienenvanJapieeenkaartenvanMarieKosseneenbrief.DaarhebiknualdriebriefenvanenerwasooknogeenbriefjevanJannieKossenerindatvondikergleuk.endaneenbriefvanjullieen3kaarten.Hetismooiopgeruimtopdebuurtvinduookniet.Detijdiszowatalweeromnogachtdagendanishet11dezember.JannieHonigheeftmetweebriefengeschreven.VandeweekzijnwetweemaalnaarOltengeweestinhetrestaurant.Endaarhebbenwetheegedronkenen3gebakjes.Engisterenhebbenwedaargegetennoedelsenaardappelstokenreevleespeulenenworteltjesenthee.Enhetlaatstewaszolekkerdatwaseenpaarstukjesbanaaneenpaarstukjespeereenpaarstukjessinaasappeleenpaaraardebeienennogwat.Datwistiknietwatdatwas.Zonugaanikgauweenappeleten.Vandaagishetmooiweer.Ikzithieraandetafelteschrijvenendezonschijntpreciesinmegezicht.VanmorgenisereenvrouwgekomenomtewassenwantKettymagnietinhetwater.Zeheefthaarzoverschrikkelijkgesnedeninderlinkerduimerzittentweekrammenin.OomheeftmezonleukliedjegeleerdenKetty.Eenboerenboeblimakiniet.Datbetekenteenboerenjongenmagiknietofdiewilikniet.EenzaterdagtoenkreegikeenpakjevandepostendatwasvanBernvanvrouwenheerSeid.Erzatin2prachtigdoorschijnendezakdoekjeseneenpaarmooiekousen.Vantantehebikookeenzakdoekjegehadmeteenboerehuisjeeropensneeuwbergenenbossenenedelweisenenzianenalpenrozen.Enooknogeenzakdoekjevaneenmoedervaneenjuffrouwdaarikmejurkvangekregenheb.Numoederenvaderdoendegroetenaandeburen.MisschienschrijfikMarieKossenooknogikweethetnognietmaarafijn.DegroetenvanvrouwenheerSeidenvanoomentanteenvanKettyeneenkusvanNelly.Adieu. -74- -75- -76- -77- -78- -79- -80- -81- -82- -83- -84- -85- -86- -87- -88- -89- -90- -91- -92- -93- -94- -95- -96- -97- -98- -99- -100- -101- -102- -103- -104-PassagevanuitdeautobiografievanPieternellaAlbertaSluijsKalsbeekMIJNTWEEDEREIS.Indietijdwasdatechtnietzomakkelijk.JemochtniettweemaalineenjaarhetlanduitenjehadeenvisumnodigdiejebijhetNed.cosulaatinAmsterdammoesthalen.Ikwasop7december1945teruggekomenenmochtdusop8december1946weernaarhetbuitenland.VanuitZwitserlandwerdeenrodekruiskaarttoegestuurdwaaropallegegevensstonden.Zijhaddenn.l.connectiesmethetrodekruis.MnoudersbrachtenmijnaarAmsterdamzodatzemijnplaatsindetreinkondenvinden.Aaneenmevrouwdieindezelfdecoupezatwerdgevraagdofzeeenoogjeinhetzeilwildehouden.IkhoefdenergensovertestappeneninBaselwerdikopgewachtdooronkel.Demevrouwwaarikmeereisdewaserggezellig.Wijhaddenelkeenbanktotonzebeschikkingendiemevrouwsteldevooromtegaanslapenwanthetwerdeennachtreis.TegendetijddatweBaselnaderdekwamenernogmeerpassagiersindecoupe.Eenmevrouwwaswelergbehulpzaammetmnkoffer.ZesprakmeteenPoolsaccent.Demevrouwdiemetmijreisdewaarschuwdemedatiknietmijnkofferaanhaarmoestmeegeven.Hetmaaktemeweleenbeetjebang.Maarallesginggoedenbedanktedereisgezellinwanthiergingiederzijneigenweg.SamenmetonkelgingmnreisnaarZofingen.WateenblijdschapvantanteenookvandehondAli.Mnlievelingsetenwasdenkikhabersoepe.Volgensmijwasdathavermoutinwatermetmaggielekkerdoorgekookt.IkvierdedaardusKerstmisenmn13everjaardag.Alskerstcadeaukreegikeenhorlogeenvoormnverjaardageenpostzegelalbummeteenzakpostzegelsvandehelewereld.Zohadikoverdagmeteeneenleukehobbywaarikeenjaardaarvooralmeebegonnenwas.Inmiddelswashetookbegonnenmetsneeuwenwatikprachtigvondheerlijkstoeienmetdehondensneeuwballengooien.Maarmenzoumijweleenslatenzienhoehoogdesneeuwbergendaarwaren.Tanteenikgingensamenvoor14dagennaarDavosdaarhaddenzijnogeenhuiswaarzijnzusterwoonde.Noudaarwareninderdaadsneeuwbergen.OokgingenwenaareenijshockeywedstrijdtussenNederlandenZwitserland.Nederlandverloordik.OokhebbenweeenbezoekgebrachtaanhetNed.Sanatorium.Hetwaseenprachtigevakantie.TeruginZofingenbegonnendevoorbereidingenvoordeterugreisnaarHollandalweeropgangtekomen.MaarhetwasnogmaardevraagofikwelterugkonwantinheelEuropawaszoveelsneeuwgevallendathettreinverkeerontregeldwas.NainformatiebleekdatikiniedergevaltotAmsterdamkonkomen.DaarkwamenmnoudersnaeenzwaretochtdoordesneeuwvanuitSchagenmeteentaximijophalen.Moedervlooglangsdewagonsenriepsteedsmijnnaam.Vaderzagmijalgauwenriepmoederterug.Dekoffersentassenwerdenuitgeladenennaardetaxigebracht.Middenindenachtkwamenwethuis.TanteTrienenoomPietkwamenooknogommetebegroetenalwashetmiddenindenacht.Ikmochtopdedivanslapenomdathetbovenveeltekoudwas. -105-Ooknadezevakantiestondikindebelangstellingiedereenwildewelmetmijspelen.Ikwashetenigemeisjedieeenhorlogehad.Voordietijdeenluxewanterwarennogheelveelartikelenopdebonofslechttekrijgen. -106-LieveVaderenMoeder13-12-46.Hoegaathetmetjulliemetmijgaathetbestenikbenookgoedaangekomen.AmsterdamtotaanDenHaagbenikalleengeweest.maardieoudedamezatbijmenogeenheer.Entoenkwamereenmevr.bijmezitteninDenHaag.Enwezatenzotepraten.EnzijikdatikalleennaarBazelmoest.EnzijmoestnaarStraatsburgenmochtikmethaarmeerijden.WemoestenbijMaastrichteruitvoordedouanenenzagenzedatwensjemaarzijdenniets.Enzehaddenmaareenkofferopengemaakttoenwerdhetaldonker.Engingenweweerindetrein.EnweredenaleenheeltijdjeenkwamenwebijdeBelgischegrens.Enkwamereenfransmanendiekoniknietverstaan.Maardiemevr.weldushadikmekaartnietnodig.EnzatenwezotepratenenkwamenernogmeerindetreinBelgische.Endienameneensinaasappel.Engavenzemijerdriediewarenlekker.Enikzijtegendiemevr.datikpostzegelsspaardetoenkreegikfransepostzegelsdieiknogniethad.EnkreegookgeldvanhaarBelgische2fr1frhadikzelfennogveelmeerenzekochtinderestauratiewageneenfleslimonade.Daarmochtikookvandrinken.EntoenkwamzeeenHollandsemevr.tegenenmijnhr.DiemoestenooknaarZwitserlanddusBazel.EnvroegikmethunmeemochtvanStraatsburgendatmocht.Diemevr.dienaarStraatsburgmoestwaseenaardige.Dieandereook.Endiemevrouwkwamlatermeteensinaasappelaan.Enikhebnietveelgeslapen.ToenkwamBazel.Endaarkregenweallemaalbonneneenpaar.Enomestonderookendienamdekoffers.Ojadetreinwas100minutentelaatenwegingeneenrestaurantindaarwasomeovernachtengingenwewatetenlekkerechocolademelkenbrood.Enheeftomegauwwatnaarjulliegeschreven.aliligtbijmeachteropdestoelentoengingenwenaarOltenenvanOltennaarZofingenmetdeautodegroteprachtigekast.WantomekonnietmetdeautonaarBazel.Wantopdestraatenbergenlagensneeuw.EnwekwamenbijtanteaanenKatistondmetAliopdearmindekamer.Omeentantehaddengrotefreugde.MaarohdieAlidiebegonmedaartejankenundvloogwegensprongtegenmeopenbeetvanfreugde.Hijkonmenoggoed.Moederenvadertanteheeftdecadeautjesnochnietgezien.Enikzeidatikpostzegelsmeehad..enikkreegvantanteweleen200postzegelsvanZwitserland.Metookdubbelemaardathindertnietenwegingenmiddagen.ToenhebbenwefrauBuchsergoededaggezegdEntanteheeftfrauleinBruggissergetelefoneerdenmochtikookevenspreken.Toenbenikgaanbadenentoengaanslapen.En5uurheefttantemegeroepen.Entoenhadzemeeenpaarkousengegevenlangediezenoghad.Enikzeidathetlijfjemetekrapwasonderdearmen.Enhebikzomekousengedragenenheeftkatieencorsetgehaald.Diehebiknuaanlekkerhoor.Enlatergingenweetenendaarnahebikeenbeetjemepostzegelsgekeken.EnikkreegvanomeZwitsersefrankenenrappen.EntoenhebbenwetanteMarthagetelefoneerdendieisheelergziekmaarzewastochergblij.ToenhebbenwewatvruchtengegetenwetenjulliewatEensinaasappelappelnotenheerlijkmandelenindoppenenja..ikdurfhethaastniettezeggenwantikschrikervantoenikzezagzoussies.Ikweetniethoeikhetschrijvenmaarzewarenheerlijkgewoon.Entoenzijnwenaarbedgegaan.Wemoestenalvroegop7uurwatwemoestennaarhethospitaaldoorgeligdworden.Maardatwasallesgoed.Erisheelwatverandertvanbinnenhoor.Omesbureauendeschilderiser -107-nog.ojafrauleinMullerheeftgetelefoneerdentanteheeftnietgezegddatikerwasentoenmochtikooksprekenentoenwistzehet.Enojamoewegaanvanmiddagomtwaalfuuralweg.Katiisdetafelalaanhetklaarmakendebordenstaanal.Om11uureetenweendangaanwenaardatgrotehuis.DatheetSennhofpakjesmakenenmagikhelpen.DiefrauSockerweetnietdatikkomdusdatzitrustig.Ojanoevoordatikhetvergeetikhebnieuweschoenenblauweweetuandersnochniet.Nouvaderenmoederweetiknietsmeer.Ikhebheelwatgeschrevenhe.nouvelegroetenvanoomentanteenvanmijalletweeeenkus.DoendeburenookdegroetenheenmeesterookenNetPannekeet.Daaaaaaaaaag -108-LieveNelly.Zondagavond15-12-46ZiezoohetisnuzondagavondenmoederzittochalleendusdachtzaleerstNellymaareenbriefschrijven.Hoemaakjehetbenjealwatuitgerustvandereis.Jewasnogweer1uurlateraangekomenhe.Hoewashettijdensdereishebjenogeenbeetjeaardigenmensenbijjeindecoupegehad.Konjeermeepratenofzeidenzenietstegenje.Nujeschrijfonsallesmaareens.EnwasomeinBazelophetperronenzagjeomegauwofhijjou.Vaderenmoederwarenom5uurthuisenisjevadereerstnaarDompergeweesttescherenenheeftmoedergauwdekachelaangemaaktenhetwerkgedaan.Entoenjevaderthuiskwamwasallesnetjesaandekantengingenweeten.Japiekomtveelbijonstepraten.Hetheefthiervanzaterdagopzondaghardgevroreneneenweinigsneeuwisergevallen.Ligtdaarbijjulliealsneeuw.Wijhebbenermaareendekenbijgenomenwantvondhetwelzookoud.Moederzounogalleseenbeetjewerkenvoorwijweggingenmaarweethetnogniethoornuhetzookoudis.Zitmoederlieverbijdekacheltebreien.IkhebdiewittesportkousendiemetdekabeluitgehaaldenbendaarvoorBennievantanteMarieeenpaarsportkousjesaanhetbreienheberaleenaf.Maarmoetnogvoordekerstdagen.Ishetbijjulliedaaralmooiindewinkelsvoordekerstdagen.NellyzaljeoombedankenvoordebriefdieoomgeschrevenheeftinBazel.Wijwarenzooongerustdathetnogallangduurdemaarzaterdagmorgenkregenwijdebriefal.MoederergauwmeenaarjuffrouwDeutekom.Wantkonernietsvanlezen.NuNellydebriefiszoowatalvolenmoederzalnogdenkwelschrijvenvoordatweweggaan.MaarjijstuurjebriefmaarnaarSchagenwantwijwetennietwanneerofweweerthuiskomenwanthetisnogalbedrijfig.TanteJoschreefooknogdusdanweetjezelfwelhe.NuNellyallenmaalvroegenzeofwijalberichthaddendatjegoedwasovergekomen.Jemoetvanallemaaldegroetenhebbenenvooralvanvaderenmoedereneenpaardikkezoenenvanonsenlaatgauwwatvanjehoren.Ookoomentantehartelijkegroetenvanons.NuNellyzalnoggauwwatschrijven.ZondagavondishiereenhelengrotenbrandgeweestbijJanSchenkjeweetwelopdeLaagzijde.AllesverbrandendatvanJ.Siemonsookheleaaluitgebrand.DeSchouwhebbenzevanbinnenhelemaalnatgespotendiehebbenookeengroteschade.BijGreVenisallesverbrand.EnvandieVisserdiedaarbovenwonen.Vankaperopdemarktdatcafe.BijHuibersbegonhetachteraltebranden.TanteTrienheeftdekinderenvanTrompgauwbijhaargebrachtenheeftmoederhelpenallesnaarbenedendragen.Maarzooverginghetniet.EersthaddentanteTrienmoederennogvelenmensenalleshelpenwegdragenvoordiemensen.Hetwaseenverschrikkelijkgezichthoor.Hetregendevonken.Wijhebbenvanmorgenjebriefontvangenjehebeengoedereisgehadhewaarovermoestjedoorgelichtworden.Mochtjediebruineschoenennietmeeraanhebben.Watfijnhedatjezooleukgezelschapindetreinhad.Hetishierwelzookoudmoetenhardstoken.Moederzitterillenvandekou.JehebalmeteeneenhelenhooppostzegelsNelly.JammerdattanteMarthazooziekishe.Datzaljewelfijnhebbengevondenompakjestemaken.NuNellyikgamaareindigenenzalhemdangauwevenwegbrengen.Danhebjedezebriefookgauwhe.Nujedoetwelvoorzichtighezoalsbijdiebergenenzoo.Maarveel -109-plezierendatjijdaaralsausjesheeftgegeten.Nudaarzullenwijnogmaarnietaandenken.NogmaalsdegroetenvanvaderenmoedernogeenkaartvantanteenJapiewelleukhe.Moederzalmeteenkijkennaarzonantwoordcouponwatofdatis.DagNellytotschrijfenhoujemaartaai.JajemoetnietdenkenvantaaitaaivanderSinthoor.Nogeendikkezoenendebriefgaatdichtendanvliegthijzoonaarjullietoe.DaaaaagMoederenvadergroetenjeuitHolland.Daaaaaag. -110-LieveVaderenMoeder19-12-1946.Zojuisthebikubriefontvangen.Endaaruitvernomendatallesgoedisthuis.Hetgaatmijookgoed.EnmoeuheeftgeschreventanteJoschreefooknog22dusdanweetjezelfwelwatbetekenddateigenlijk.Endatisookwat7huizenverbrand.Waarwonendiemensennoumoeafijn.IkzalmaarweerwatvertellenhevrijdagwarenwenaarSennhofdaarwashetfijn.EnzondagnaarOltenwantdaarwarenallewinkelsopenenwasdrukerkonzogeenautodoor.WewarenmetdeautoenAliwasookmeeendiemoestaldoorindeautoblijven.Enikhebeennieuwejurkeenhelemooiegeruidmetplooieninderokenaandecentuureenzakje.Eneennieuwepoloverennieuwekouseneneennieuwschortjedonkerblauwmetwittestippeltjes.EendinsdagzijnweweernaarSennhofgeweestenwasMarleenookthuisenzijnweeenbeetjeaanhetpianospelengegaanenpakjesmaken.EnwoensdagmoestenweweernaarSennhofenwasMarleenookweerthuis.Enikmoestallemaalzakkenopbankenzettenpapierenzakkendiestaankenden.Endaarmoestallesnoepindiedeoudjeskrijgen.EnikmoesthelpenverdelenerwarenerhonderdenzoveelenlaterkwamherrMulleronshalen.HerrMullerbijhetstuurendanikdaarnaastendaarnaastmijFrauMuller.EnachteronsvrouwEigenbergereenzustervandefrauvanHerrBauman.EndaarnaasttanteendaarnaastDoriseendochtervanfrauMullerendiebrachtenonstothuisaantoeweg.Deschilderisernogaldoor.EnmisschienmoetenweeenzaterdagweernaarSennhofkerstmisvierenwantdiedoendataltijdeenpaardagenvandaarvoor.EnmisschienkomttanteenoomJozefeenzondagnaarZofingen.Engisterhebbenweeenkerstboomgekocht.EnhebbengetelefoneerdnaarBernenikmochtduspraten.EnheerSeidzeidirektohdatisehNelly.Endiewisthetdusgauw..Nuvaderenmoederikweetnunietsmeerteschrijven.Velegroetenvanoomentanteenvanmijookallemaaleenzoen.Envelegroetenaandeburen.EnmoeuvankaartvantanteenJapiemaarikziegeenkaarterinheefthemsomsvergeten.Nogmaalsgegroet.Daaaaaaaaaaa -111- -112-LieveVaderenMoeder.Hetisnukerstzondag.Ikzaleveneenbriefjeschrijven.Gisteravondhebbenwedecadeautjesgehadikbentochzoblijwantikweetnoualdoorwatvoortijdhetis.Ikhebeenheelmooikleinhorlogegekregeneenechtdameshorloge.Hetismisschien112cmbreeden2cmlang.EngisterzijnwenaarOltengeweest.tanteMarthahalendinsdagenvantanteMarthaenomeJozefenrodemetwittesterreneropnutsgekregenendezelfdesjaalvanwol.Envantanteenoomdathorlogeeneenrodeliebliblauwmetlangemouweneneenvloospel.EnvanBerneenschortgrootgenoegeneenstukpalmolivezeep.Envanfam.Mullereendoosjetoblerchocola.EnvantanteBerthiedatisookeenzustervanoom2plakkechocolaenvanKatidatmooiepapierenvierdezeenveloppeenookeenreepchoxolaenvaneenmeneerooknogeendoostoblerchocola.TantehadooknogtweepakjesHollandsetabakgekochtenzounogmeerkopenmaarzoueerstopdepostvragenwatofjenaarHollandmafversturen.Noumaaralleenmaargedragenklerengeenlevensmiddelen.Nouzaltantewatmeegevenalsikweerkom.Oomentantehaddenvreugdeaandatpakje.OjikhebvantanteMarthaenomeJozefnogeenhelegroteklokvantaaitaaieropgeschrevenFroheWeinachten.Katihadookvreugde.Wehebbeneenmooieboom.WezijnookinSennhofaanhetvierengeweestwekwamensavondsomhalf12thuis.Enwekregenallemaaleenmetkoekerineneenreepchocolaeneenzakjesnoepjes.EnikkreegnogvanvrouwStockereenzakjemeteensoortkaramelerin.enikhadsamen4zakjessnoep.Numoeomezalnogevenwatschrijvenenikweetnietsmeer.HiernogeensigarenbandjevoorNetPannekeetalsuhaarziet.EnzegmaartegenKoosdatiknietschrijvenkanwantjasnap.NudegroetenvanomeJozefentanteMarthaenvanoomentanteenvelezoenenvanmijuwkindNelly.Degroetenaandeburen. -113-LieveNellyBrunsum28-12-46.Moederzalnueerstmaareenbriefnaarjouschrijvenwanthetschieterandersmaarweerover.MaarNellyeerstwillenwijjehartelijkgeliciterenmetjeverjaardageneenpaardikkezoenenvanvaderenmoeder.OokeengelukkigNieuwjaargewenscht.HoemaakjehetnogNellywijhopenmaarvangoed.Kanjenogeenbeetjevermakendaar.WijzittennuophetogenblikbijtantePauladiezijnnuverhuisd.WijzijnvorigeweekzaterdagweggegaannaarEindhovenenzijndinsdagnaarLimburgtoegegaan.Hetwaswelkoudhooromopreistegaanhetvroor12graden.JannievantanteGeismetonsmeegegaannaarLimburg.WijzijntweedekerstdagnogevennaartanteDiengeweestengaandaarmorgendehelendagheen.Jevaderenmoederwarentochzooverkoudenwijwarenerziekvan.Danmagjetochmaarlieverthuiswezen.Hebjenogprettigekerstdagengehadbijoomentante.Hetwashierookalleskerstbomenenveelkoeketen.Hebjeandersalwatpostgehad.WijzullennogeenpaaransichtenkopenendanvooroomentanteookvoorNieuwjaar.JemoetzemaarookNieuwjaarwensenvanons.JevaderzouvanmiddagnogmetoomNannienaarSittardkijkenofzenogeenradiotoestelkunnenkopen.WijwildenmaandagnogevennaarHeerlenkijkenofjedaarnogwatwatkunnenkopenmaarhetzalnetwelalsbijonswezenwelniets.NuNellyjemoetvanhierallenmaaldegroetenhebbenenjezaldenknogweleenansichtkrijgenvanhun.WijgaandirectnaNieuwjaarweernaarhuistoe.TanteTrienzalbijonsdekachelaanmakendanishetlekkerwarmalswijinhuiskomen.NuNellymoedergaateindigenenlaatmaarweereensgauwwatvanjehorenenmoederschrijftjenogwelweergauweenbrief.NogmaalsNellyhartelijkgefeliciteerdhooreneendikkezoenvanonseneenprettigeverjaardag.Benjealweereensweggeweestmetoomentanteofnogniet.DagNellyhoujegoed. -114-LieveVaderenMoeder1-1-1947.Vanmorgenhebikjulliebriefontvangenendaaruitvernomendatgoedismetjullie.waarwoonttantePaulanouookinBrunsem.EenzondagzijnwenaarLuzerngeweest.weetuwelmoeikzongtochweleensvanLuzernufRigizujodelnendaarzijnwegeweest.maarnietopdeRigiwanterwassneeuwenkoud.Maarwezijnineenhotelgeweest7manonkeltantetanteMarthaenonkelJozefeneennichtvanomemethaarmanenikdaarhebbenwelekkergegetenenhebookhetvierwaldstaderzeegezien.Umoetmaareenskijkenopdekaart.TanteMarthaenonkelJozefzijnvanmorgenvertrokkenweernaarDavos.Ikhebnume13everjaardag.Vanoomentantehebikeenpaarroodehandschoeneneneenkaartje.Daarstondopdatikeenalbumzoukrijgenvoorpostzegels.IkspaarnuookdeplaatjesuitdechocoladevanheeldeZwiets.Ikheb2vandeSintGodgardtunnel.EnikspaarookSilva.Alsje120silvahebkrijgjegeloofikeenserieplaatjes.DeanderehelftvanjanuariegaanwenaarDavostanteenik.EndankrijgikvanonkelJozefeenheledoosmetpostzegelsenplaatjesensilva.IkhebvantanteenonkelJozefnogeenboekjeeigenlijkeenkalendermetopiederebladzijeenversjeenookplaatjes.EnvantanteenonkelnogeenplakchocolameteenplaatjeerinmekrijgwantwekondenhemnietinZofingenkopen.IkwensjullieookeengelukkigNieuwjaar.Enikbenvanmorgenomeenuurof1naarbedgegaan.Enikhebdeklokkenookhorenluiden.Hetwasprachtig.Enikhebookeenkanmetweingehadnetzogrootalsonsmelkkannetjebordenvol.Enikzitnouwelzolekkerteslapenmaarzullenechtvaderenmoederwelwezendronken.NuikwensallemenseneengoedengelukkigNieuwjaar.enjullieooknogveelmaalgelukkigNieuwjaarvelezoenenvanNellywantomeschrijftnogwat.daaaaaaaaag -115-LieveNellySchagen5-1-47Ziezoowijzijnweerthuisenzalmoederjeweereenbriefschrijven.HoemaakjehetnogNelly.Wijhopenmaarvangoed.HiermetvaderenmoederookwijwarendeeerstekerstdaginLimburgtochzooverkoudenwijwarenerziekvan.Maarhetisnugelukkigweerover.Hetishiernuweerzookoudhetvriesthardhoor.Hoeishetweerbijjullie.Jeheeftookprettigekerstdagengehadhe.Fijndatjeeenhorlogehebjezalerwelgroosopwezen.Eneenjurkenaldatanderejijboftmaarweerhe.ZijntanteMarthaenoomJozefweerweg.ZegNellywieisdieMarleenwaarjeoverschrijfindebrief.WijhebbentanteTrienenoomPietmetJapievanmiddagopdekoffiegehadnogvoorjouverjaardag.Wijzijnvrijdagavondthuisgekomen.Morgenbegintjevaderweertewerken.IkschreefvantanteJo.22knotwol.Ikdachtdatjedatwelbegrijpenzou.TanteGeheefteendonderdageenmeisjegekregendusdiezalookwelblijzijn4jongensennueenmeisje.Mariannewasookergliefdatwijdaarwaren.EndiejongensvantanteGenoghetzelfdevandieechtedrakenjeweetwe.BetsievantanteDienisnogdezelfde.Zewordtwelwatstoutmaarandersgaathetwel.WijzijnvanoudopnieuwgeweestbijtanteKlara.MoederisnogmetoomHermanaanhetdansengeweestindekamer.EnlaternogmetoomNannieaanhetswingenwaarwijnatuurlijknietsvankonden.Alsalleenhetzeilkaaldansen.Maarafijnhetwasgezellig.ZijnjullienogopgeblevenNellyofniet.Jajebennualweer13jaar.Hoevondenzejeschoudertas.Jewordtnualeenhelendamehoor.Waardraagjedieblousenubijdiejepashebgekregen.Vondenzehetleukdiecadeautjesvanjouenkettieookvondhetzekerookwelleukhe.Jemoetvanallenburendegroetenhebben.Japieheeftnudebofdiemagnietnaarbuiten.Dusdieboftwelvindjeniet.VeelnieuwsishierinSchagenookalniet.Numoedergaatmaarweereindigen.WatjammerhedaternietsopmaggestuurdwordenWoutanteookwatvanjouklerenalvastopsturendiejenietmeeraanheeftofniet.Nellymoedergaatermeeophouden.Dusdanvelengroetenvanvaderenmoederookvelendikkezoenenvanonsvoorjouendanhorenwijwelweerwatvanje.Doeookoomentantedehartelijkegroetenvanons.Moederzalwelgauwnaarhunschrijven.MaarhebnunogalslaapwantwijgingeninLimburgnogallaatnaarbed.Dusdoezevooraldegroetenvanonsenzelfnogmaalsgegroetenveelplezierhoor.Daaaaaaag.Nuzoalsjezietschrijftmoederjenogeenpaarlettertjeswantwijhebbenvanmorgenjebriefontvangen.Zooalsjeschreefwasjeookopgebleventot1uurenjezatmedaarevenaandewijn.Weljawiehetbreedheeftvindjeookniet.Enjehadnogweereenpaarwantenvanoomentanteendannogeenpostzegelalbumhetkenweernietop.WatfijnNellydatjenaarDavostoegaat.Jijzietzoonogeenwatnugenietmaarhoorjekanhetnunogdoen.Zehoorenallemaalwelzooopdatjijeenhorlogeheeftgekregen.JahierdoeiknogeenadresinvoorTiniedeVerwantdieschreefjeeenansichtkaartvoorjeverjaardagRanonkelstraat11Alkmaar.DusnumoetjehaarmaareenkaartuitZwitserlandsturen.ZegNellyjemoettochdebriefwelvoorlezen.Doedanoomentantehartelijkbedankenvoorhetschrijvenoverjou.JeheefttochhunookgelukkigNieuwjaargewenschtvanons.Ookvelengroetenaanoomen -116-tantevanvaderenmoeder.JaNellyjeheeftnuzoveelgekregenmaarjevergeethuntochervoortebedankenhe.Maardatzaljewelgedaanhebben.NumoedermoetnogeenbriefschrijvennaarGroningendusscheiernutochheusmeeuithetvriesthieroverdagnog10gradendatzalsnachtswelmeerwezen.Maarnoggeensneeuwgelukkig.Nogmaalsvelengroetenaanoomentanteenjezelfvelendikkezoenenvanons.DagNelly.LieveVaderenMoeder6-1-1947.Ikzaljulliemaarweereenbriefschrijven.Ikhebnogmaar2briefenvanjullieontvangen.Enikhebookdekerstkaartontvangendatwaseenmooiezegmetdiekerstboom.Oomentantezijnopvacantievanzaterdagmorgenvroegendankomenzegeloofikvanavondweerthuis.EnKatiisonderindewaskeukenenhetwassendusikbenalleenmetAli.Mealbumhebiknognietenmisschienkomhetvandaagnog.depostisgekomenenikhaalaltijddepost.EriseenkaartvantanteTrienenomePietenJapiegekomenookeenmooievandekerstdagen.EnKatiisooktweedagenthuisgeweest.DaarhebikeenkaartjevangekregenvoormeverjaardagenNieuwjaarwanttoenwaszethuis.Entoenzeweerterugkwamkreegikeendoosjemethazelnotenenchocolaerom.Ikbenernuzowatalweereenmaanddietijdgaathard.EneenzondagbenikmetKatigeweestnaarStrengelbachmetdejongekirchedatiseenklub.Endaarzijnweineenrestaurantgeweestendaarhebbenwevierigenomen.Wekregeniedervier20tigerstukjestaartenzoveeltheedatmoestjezelfweten.Enlaterhebbenwenogwatspelletjesgedaantochzoleuk.enjameerweetikeigenlijknietmeerteschrijvenwanthebnognietzolanggeledengeschrevenenhetisaleenmooielangebrief.DusvaderenmoederikzalernogeenkaartjebijdoenvooromePiettanteTrienenJapie.Dangeeftuhetwelaanhunhe.NouweeshartelijkgegroetvanoomentanteenvanmijvelekussenvanjullieliefhebbendeNelly.Degroetennogaandeburen. -117-LieveNellyzondag12-1-1947.Nuzalikevenbeginnakenmetjeeenbriefteschrijven.EnhoemaakjehetnogNuwijhopenmaarvangoed.Ishetdaarbijjullienogwinterhierdooithetophetogenblik.HetisalmaarregenenjeschreefalsdatjeooknaarDavosgaat.Nujijzietnogeenswatvandewereld.Ikdachtdatikalheelwatgezienhadmaarjijbentmijnugladdebaas.Nujezalstraksweerheelwattevertellenhebben.Ojavoordatikverdergahoelaathebjehetnu.NuNellydatiseventjesfijnzonhe.Jehebtzenatuurlijkweltienkeerbedanktennogeenzoentoehe.Enjehebanderookzoveelgekrehen.Watzaljesnoepen.Enbenjenogwataanhetpasjanzenjazekerofanderespelletjes.Nuikbenooknogaltijdaanhetzelfdespelletjespinnen.Ojaikdachtnogeenhondjetekopenmaatwachtmaartotjijweerthuisbent.ZegNellyalshetnudoorblijftdooiendangaanwijvolgendeweekzondagweervoetballen.Nuveelnieuwsishierookalnietveelmeer.Datikscheiernumeeuitwantmoederzaldebriefafmaken.NuNellyveeldikkezoenenvanjepapsendoeoomentantedegroetenengenietmaarzooveelalsjekan.Nunogeenpakkerdendaaaaag.Maandagmiddaghalfeen.ZiezooNellynuzalmoederdebriefafmakendankanikzevanmiddagnogevenwegbrengen.Japieheeftjeookgeschrevenhe.Hoemaakjehetnogwelgoeddenk.Hoeishetweerbijjulliehetisnueenhardewindenafentoeregen.WanneergajenunaarDavostoeofweetjenognietwanneerofjegaan.MoederwaspasnogevenbijbuurvrouwSikking.NuNellydatkleinekindjeiswelliefhoor.JezalwelopkijkenalsjeweerterugkomwantzelijkthelemaalopJikkiezooalseerst.VeelnieuwsishierinSchagenookalniet.KoosofBenniezienwijhierhelemaalniet.NetPannekeethebikooknognietgezienmaardangeefjehetzelfmaaraanhoor.Jekreegvanmorgennogeenschrijvenoverdepostjeweetwelvandiepostzegelsdiejetoenweggestuurdheb.Maarikzalmaarwachtentotjeweermetpostzegelskanversturen.Schrijfjenogweleensnaardezeofgenevandefamilie.Zedenkendatzeallemaalwelwatvanjehoren.Jezietmaarhoor.Watdoejezooandersoverdagalsjenergensnaartoegaan.Kettyzekerhelpen.Komjenogweleensbenedenopkantoorofniet.NuNellydebriefisweervoldusscheiernumaarmeeuitendangawijweereten.Doeoomentantedehartelijkegroetenvanonsenweeszelfdanhartelijkgegroetvanjevaderenmoedereneenpaardikkezoenenvanonsdaghoorlaatmaarweergauwwatvanjehoren.Jemoestookdegroetenvanallenburenhebbenenzevragenaltijdhoeofjehetnogmaak.Daaaag. -118- -119- -120-Lievevaderenmoeder13-1-1947.Ikhebeenzaterdagjullielangebriefontvangenendaaruitvernomendathetjulliegoedgaat.IkhebvantanteGeookeenkaartontvangenenvantanteMarieenomeHannes.EnvanOpaenvanKoosenBennie.VrijdagzijnwenaarAaraugeweestenAliwasookmee.Oomentantehebbenvoormijeenpaarschoenengekocht.Eigenlijkgeenschoenenmaarlaarsen.Maardanishetbovenstewegendiekanjeoverjeandereschoenenaantrekken.Iktrekzeovermebruineaan.EnlaterzijnwenaarOltengegaanenhaddendaarhetvierigenomenenlaterweernaarhaus.Ikhadverledenweeknogeenhoopvergetentoenlagereenhoopsneeuwentoengingenwemeteensleevaneenbergafneejodatginghard.In1minuutwarenweonderenwehaddenongeveervijflopennaarboven.Noukennenwenietmeersleeenhetgootnetzopasvandeluchtmaarhetisnuweerdroog.IkhebeenkeerpaterdeGreevengehoortvoorderadioendebonteavond.IkhebvanblumbloemeenreepchocolagekregenHollandseBensdorpBussum.Jopiedieboftookevenzeg.BijtanteGezullenzewelblijzijnhe.Hoeheethet.VolgendeweekgaanwenaarDavos.Ikfreume.Inmeterugbilletstaatdathijtotmaartvoortweemaandengeldigismaarhijisop11jan.Afgestempeld.Maarhetkomtwelinorde.Tanteisnaarhetstationgegaanendiezalervoorzorgen.Enalshetzoverisdanookvooreenplaatsbespreken.Maaralshijmaarvoortweemaandengeldigwashettochtijdenzekeekooknogwanneerikwegmoetenaankomom12uurindenachtgeloofik.Enhalfachtals-avondsaanmaardaarpratenwemaarnietvan.Nuluidjesokgaanweereindigen.HierdoeniknogeenkaartjebijvoortanteMarieenzo.Nouvelegroetenaandefamilieenookaandeburen.EnvraagmaaraanJapieofhijmaargauwweerbetermoetworden.Nouvelezoenenvanmijentantelaatjullieooknogveelmaalgroeten.NogmaalsveelzoenenvanjulliedochterNelly.Hiernogeenpostzegeldiehebikgekregenvaneenvrouwnognietgestempelt. -121-LieveNelly.Zondagavond19-1-47.Wijzullenjadanweereenschrijven.Zooalsjeschreefmaakjehetgelukkignoggoed.Hiermetvaderenmoederook.Hetisnugelukkigweereenbeetjemooiweer.Hetwasanderszookoudmaarnugaathetwel.JevaderisvanmiddagtevoetballengeweestSpartategenAmsterdam.NuNellydaarhadjebijmoetenwezen.Spartaheeftgewonnenmet7-1dusgingbesthe.WijzoudeneerstalsergeenvoetballenwasnaartanteAlienoomPiettegastmaardatgingnunietdoor.VolgendeweekmoetSpartahierspelentegenZaandijk.DikvanoomPietwashiervandaagnogdiegingmetBenmeenaardefilmvanSjorsForbyjeweetwel.Moederschrijfthetwelnietgoedmaarjijsnapmewel.ZegNellyjeschreefoverdatspoor-kaartjejedachtdathet11februariafgelopenwasmaardatisnietzoo.Zehaddenhetafgestempeldop11januarienwasdannog2maandengeldigdus11maart.Moetjemaarnarekenendatistochtweemaanden11jauarietot11maart.Maardaarhebbenjullienatuurlijknietbijstilgestaan.Maarzooalsjeschreefwastantenaarhetstationtoeomteinformerendaarzullenzehetookwelverteldhebben.NugaanjezekervandeweeknaarDavostoedatisfijnhe.JevroegoftantePaulanuinBrunsumwoondeneehoor.VlakbijdemijnEmmainHoensbroek.Hethuisishetzelfdealswaarzeeerstinwoonde.EndatkindjevantanteGeheetGeesjeJohannaJantjeenzenoemenhetGerrienetalszusjevantanteKlaar.JaapStamkomtallendagenbijonsdanhelphijmijwelmetdeklosophouden.MoederheefthetkaartjevantanteMarieindebusgegooid.IkhebMarieKossenookjeadresgegevenwantdiewoujeookschrijven.Andersishierookalniet.Jehadooknogeenpaaroverschoenenhedatisfijnvoorderegen.Moederkreegvanmiddagnogvisite.MienjeweetwelvanKeesSprenkelingdusgingdemiddagzoonogweermooiom.GisteravondoomPierKosnogomvleestehalenmaarerwasnietsdusdiehadeenstrop.NuNellymoedergaaterweermeeophoudenwantzaltantePaulaooknogevenschrijven.Hebheterdrukvan.Jemoetvanallendegroetenhebbenenzijtzelfhartelijkgegroetvanjevaderenmoederenvelendikkezoenenvanonsooktanteenoomhartelijkegroetenvanonsenschrijfmaarweereensgauwterug.Daaaaagofwiederzienvelengrusse.Jajahetrooiterophe. -122-LieveVaderenMoeder19-1-1947.IkhebeendonderdagjulliebriefontvangenendievantanteTrienoomPietenJapieook.EendinsdagzijnweinAuraugeweesteneendonderdagook.EntoenhebbenweinOlteneensportrokgekochtvoorme.Eenbruinemeteenscheefezakeneenkettingeraan.EninAaraueensporttruiookbruinenvanvoorenachtereenstelhertjeseropwiteneenroderanderom.Enbovenopdelinkseschoudereenritssluitinghijstaatmegoed.Eneenvrijdagmorgennaardekappermehaarlatenonderlerennouzittendieslagenweermooienvrijdagmiddegnaardokteromdatikaldoorzonpijninmebuikheb.Maartumoetnietbangzijnhoor.Entoenhebhijeenmiddelgegevenvoorwormenendathebikgistergenome.Enikhebwormegehadmaarzezijnnognietallemaalweg.Over14dagenmoetikhetweernemen.Enikvalweerafomdatdiewormenalmeetenwatikneemeten.Maarhijhebooknogvitamientablettengegevendatikmeeretendoen.Weetuweldiezurediekregenweopschoolook.Ojawehebbendekoffersalgepakt.MorgengaanwenaarDavos.Ikfreume.Ojavoordatikverdergaanhetisnuvijfminutenvoorvier.Wezijnnetzonbeetjethuis.Wehebbenhetmiddagetenineenrestaurantgegeten.Wehebbenfijngegeteneerstsoepentoenhurnlienvleesenerwteenwortelfijn.Enlateriedertweeforellenenaardappelen.Enlaterkoffieenroomweetuwelbordmetroomgekloptdatwaspeumik.AlswenaarDavosgaandangaanweooknaarhetHollandsSanatoriumendanzienikdesneeuwbergen.EnhebvanmorgeneenHollandsmeisjegeziendieisookinZofingen.Enzevroegofzenietmetmemeemochtreisenmetme.ZekomtvanZaandamgeloofik.Zeiskleineralsmijmaarzewordt11jaar.NoumoeenVaderikgaaneindigenwatoomoftantewounogwatschrijven.Nouvelegroetenaandefam.endeburen.VelegroetenvanmijenvelehartelijkenzoenenvanjullieNelly.11over4.Ikhebdoorderadiowatgehoorddateensoldaateenbomheblatenvallenendat16mensendoodwareninNoordHolland.Schrijftudatnogeven.Noudagikhebdenkwelwatfouten.Daaaaaaaaaag. -123-LieveVaderenMoederDavos25-1-1947.Hoegaathetmetjullie.Metmijgaathetheelgoed.Ikhebgisterdebriefontvangendieheeftomemenagestuurd.Ikhebnouhelemaalgeenpijninmebuikmeer.Watvoorweerhebbenjulliewijhebbenhiereenhelehoopsneeuwwaarhetnognietweggescheptisligtomgeveer1metersneeuw.Wehebbenaleenpaarwandelingengemaakt.EnmoediekaartdieikjulliegestuurdhebisopdeSchutsalpdaarwaarwegister.Weetjulliehoehooghetdaaris1800meter.Wezijnmeteenbergspoortjeheelstijlnaarbovenheellangzaam.Denkeenmaal1800m.enlaterzijnwenoghogergegaanineenrestaurantdaarhebbenwegegeten.Eendonderdagzijnwenaardeijsbaangegaan.endaarhebbenweookmiddaggegeten.EnerwashokkiespelopschaatsenentoevalligwashetHollandZwitserland.EnHollandhadverlorenmet11-1.EneendonderdagenvrijdagavondhaddenwedegramephoonenweetuwatvoorplatenerwarenSonnyBoyenDonauzoblauw.Ennogikweethoehijheetikzingaltijdinmalleeenzaamheid.Ennogeendieikkonmaardiebenikvergeten.Maarzehaddenernogveelmeer.IkhadnogaldoorvergetenteschrijvendatikeenzakkammetjekregenhebvantanteMarthaenonkelJozefeenportemenaigekregeneenblauweeenhelemooie.Eriseentasinvooreenzakdoekendaarachteriseenzakmeteenportemenaierinikhebnaufr.540.IkhebnogeenfrankgekregenvantanteMarthaenaandeanderskantiseenvakvoorpapiergeld.Eneenkleinvakjevoorpostzegelsofbonnen.Hierhebiknogeenfotowaartanteenikopmeteenijsbeer.Ikwastochzobang.Hijdeednetznmuilopenenkwamnaarmetoe.Maarikmmoestwelevenlachen.OjaikbennoginhetHollandsSanatoriumgeweest.enikhebnoueenboektelezendatheetschimmelsvoordekoetsofvlooienvoordekoekepan.EnikhebnogHollandseookgezien.EnikzageenkeerHollandsemetelkaarpraten.EntoenzijiktegenoomdatzijntweeHollandseenerstondernocheenalleenendiezijbenjeookeenHollandseenikzeija.Enikzeiwaarikwoondeentoenzeihijkenjekeestuinmandus.NuweetiknietsmeervelegroetenvanoomJozefentanteMarthavanoomentanteenvelezoenenvanmij.Velegroetenaandeburenenfamilieenkennissen. -124-LieveNellywoensdagavondZiezoohetisnugoednegenuurendebruineboonenindeweekgezetvoormorgenwantdanmoetenwijaandesoep.EndachtnukanikNellynogweleveneenbriefschrijven.Zooalsjeschreefmaakjehetgoedenjehadgeenpijnindebuikmeer.Vaderenmoedermakenhetookgoed.Wijkregenmaandagavondjebriefmetdefhoto.Nudaarkekenwijwelvanophoor.Jestaaterheelbestopentanteook.Maardiebeerdatistochgeenechtezekerhe.Datistochweleenaangekledenman.Wanthijhebookschoenenaan.Nudatmoetjeonsdevolgendekeertochschrijven.Maarevengoedisheteenprachtigefhoto.zevindenhemallemaalleuk.datiszekerbijhetNederlandschsanatorium.Watbenjeeenhogebergopgeweestzeg1800meter.Vondjedatnietengindatbergspoortjeendanzoohoog.Datvandathokkiespelginghierdoorderadiowatfijnallemaalhe.Maarjedoetmaarvoorzichtighoor.ZegwiewasdatdiejehebgesprokendieookKeesTuinmankon.DathadjenogmoetenvragendanhaddenwijhieraanTuinmangevraagd.Maarafijn.WatleukhevantanteMarthaenoomJozefzonmooieportemone.Hetisaldoorwatanders.Jeschreefdatdesneeuweenmeterhooglag.Nuhetheefthiereendinsdaggoedgesneeuwdenhetvriestbest.Eriszoonietveelaanhooralshetzokoudis.maargelukkigzittenwijgoedindekolen.Maarerzittenalveelzonderbrandindekachel.HiernaastbijtanteTrienishetookzookoud.KomtJapiesmorgensnogweleensmetkoudehandenenneusvandekou.Danzegikgamaarlekkerevenbijdekachelmaarkanjedenkenhijisnietkoud.Ofzegtalshijbinnenkomtwatishethierkoudjeweetwelnetalsaltijd.NuNellymoedergaatmaarweereindigenenzaljetantenogbedankenvoordemooiefhoto.Zewillenalleennietgelovendatheteenechtebeerismoetjeertochnogoverschrijven.WanneergaanjullieweernaarZofingenwantzaldezebriefmaarnaarZofingensturen.Jemoetvanfamilieenburenenallendegroetenhebbenenzijtzelfvanonshartelijkgegroetenvelendikkezoenen.DoetanteenoomentanteMarthaenoomJozefookdehartelijkgroetenvanonsmoederzalnoggauweenknotgarenopnemendankanikbeginnenaanhettruitje.Ikhebeerstnoggauweenpaarsportkousjesgebreid.OomJanuitEindhovendiezaljeooknogschrijvenwantvroegomhetadresvanje.wantdejongenssparenvreemdepostzegelsopdusweetjeervan.Dusmoetzedanmaarterugschrijvendanhebbenzeookeenvreemdezegel.Dankanjezelaterweleenswatzegelsopsturenalsjeweerthuisbenenuitgeruilt.nunogmaalsdehartelijkegroeteneneendikkezoen.Daaaaag -125-LieveNelly26-1-47.Wijhebbeneenwoensdagjebriefontvangen.Zooalsjeschreefhadjelastvanwurmen.Nudatisweljammeromdatzemetaljevoedselaandeloopgaan.Maaralsjenuoverveertiendagenweerwatmoetinnemendaarvoordanzalhetweloverwezenengaanjeweergroeiendheen.Vaderenmoedermakenhetbest.WijzijnvandaagnaaroomPietgeweestindepolder.Maarhetwasdaarzookoud.JebennuinDavoshedatzalwelfijnzijnindebergen.ZijnjullienubijtanteMarthaenoomJozefinhuis.Jehebookweereensportrokgekregenhemeteentrui.Watfijnzeg.Isoomnuookmeemetjullie.WijkregeneendonderdagnogeenbriefvoorjouuitBelgievandaanvaneengewondensoldaatwaarjijdiepostzegelsnaartoeheeftgestuurdofjehemookschrijvenwou.MaarnuzullenwijweleerstschrijvendatjeinZwitserlandbenmetvakantie.Endatwijjouookhetadreszullenschrijven.Jevroegooknogdatongelukmetdiebom.DatwasinMuidendaarwaren12soldatenen3burgersgedoodenergveelverwoest.DusjezitookweleensnaarHilversumteluisteren.Hierzijnzeafentoeaanhetschaatsenwantdanvriesthetweerenzooishetweerdooi.Hetheeftnuookweerhardgevroren.Datwijthuiskwamenom8uurwasdekraanindekeukenbevroren.Wijhebbenhemgelukkigweerkunnenontdooien.JaNellyjijzietzooveelvandewereld.Nugenietmaarfijnhoorendoejevoorzichtigdaarmetaldiebergen.JemoetooknogdegroetenhebbenuitGroningenvantanteAnnieenoomBe.JaNellyGertSchildergaatooktrouwenmetBepKroone.DusGertisaanstondsookgetrouwd.WatzalvrouwSchilderhetweerdrukhebben.AnnieHallerisnualdoormetKoos.GreBaarshebKoosruziemeegehad.Zijndaarnukwaadop.WijhebbenNetPannekeetdegroetenvanjegedaan.VeelnieuwsishierinSchagenookalniet.OjaikmoestnogschrijvendattanteAlieenmooiekinderwagenhad.WijhebbenookeenanzichtvanjegehaduitDavos.Moederzaljeookvandeweekeenkaartsturen.ZegNellyhoelangblijfjedaarinDavosofweetjedatniethoor.Jevaderisnogdrukaanhetwerk.Alleswilbreiennumetdiekou.MoederzalnogeentruitjebreienvoorkleineBerendjewantdiehadnoggeentrui.Maarnumoetiknogopwolwachten.NuNellywijhebbenzooallesweereenbeetjegeschrevenengaatmoedereindigen.Enkrijgenwijweergauweenbriefvanjouwantdieomenaltijdopwoensdag.Jijzekerdievanonshewantbrenghemmaandagsmiddagsaltijdnaarhetpostkantoor.Doeoomentantevooraldegroetenvanons.Ookmoetjedegroetenvandefamiliehebbenenvandeburen.Envooralvanjevaderenmoederhartelijkgegroetenvelendikkezoenenvanonsenmaargoeddooretendanbenjezooweerdiknudaaaaagtotschrijf. -126-LieveNellymaandagavond27-1-47.Ziezoowijzullendanmaarweerbeginnenomjoueenbriefteschrijven.Wijhebbenwoensdagjebriefontvangenenjemaakthetnoggoed.Vaderenmoederook.alleenhetishierwelzookoudhetvriestzoohardallendagen.Eenvrijdagmorgenhebhethierwelzooerggesneeuwd.Hetwasbovenwelzoergingesneeuwddatmoederhaddehalvemorgenwerk.Eerstbovenentoenbuiten.Daarisnietveelaanhoor.Erzittenalveelmensenindekoudiezoowatgeenkolenmeerhebben.BuurvrouwenbuurmanWeelandzijnnunaarhetRensgaswanthebbenooknietstestoken.Eerstmoetdekolenboerweeraankrijgen.Gelukkigzittenwijnogwarm.Welisafentoedewaterkraanbevroren.Wijhebbennumaarhetgrotestelerinstaaninhetkastjedanhoor.Endanzetikermaareenketelwateroptekokendangaathetwel.TweekinderenvanNoormanvanhetNoorduitdatwinkeltjediehebbenzondagmiddagmeteenprojektielaanhetspelengeweestenallentweegewond.Datjongetjevan8jaaraaneenhandalzijntoppenvanzijnvingerseraf.Endieanderevan12jaarzalmisschieneenoogmoetenmissen.EnhadeengatinzijnbuikdieligtinAlkmaarinhetziekenhuis.Veelnieuwsishiernietendefamilieschrijftooknietzooveel.TanteKlarawasergziekgeweestmaarnutochweerbeter.IkhebeentruitjegebreidennaarGroningengestuurdvoorBennie.Bennuaanhetsokkenbreienvoorjevadermaardatduurtzoolangwanthetgarenisergdun.Ennubenikdanmaarweeraanwatandersbegonnen.Ikhadnogblauenbruinkatoenendoeerindeschaftdanwatblauwewoltussenbreienstaatwellief.Voorwiediezijnweetiknogniet.HeeftoomJanjealgeschreven.NuNellyjemoetdegroetenhebbenvanburenfamilieenbekendenenvooralvanonsjevaderenmoeder.Endanookvelendikkezoenenvanonsbeidenvoorjou.Daaaag.Moederzalmaarwachtenmetdichtdoenmisschienisermorgennogwatnieuws.JaNellynumoetdebriefweereendagwachtenwanthetpostkantoorisgeslotenomdatereenprinsesjeisgeboren.Maardatzaljeweldoorderadiohebbengehoord.Andersgeennieuws.Nogmaalsdehartelijkegroetenvanvaderenmoeder.Daaaaaag. -127-LieveVaderenMoederDavos31-1-1947.Hetisnuvrijdagmorgen.Ikdachtzobijmezelfikzaleensnaarhuisschrijven.Hoewasdefotoikstondergoedophe.IkschrijfnumetdetypmachinevanoomJozef.Enhetgaatmegoedjullieookikhebnurodewangen.Detijdgaatnuvlug.Ikfreumeweeromthuistekomenmaarikbenookgraagbijoomentante.Japieisdenkalweerbeterheofnogniet.OjaikkennuookeenFranslieddathebikvantanteMarthageleerd.Hetistochzoleukikzalhetzingenalsikthuiskom.Ikbenmettantenaardeeisbaangeweest.endaarzagenweeenHollandsmeisjeenhaarmoederenhaartante.DiekonikaldatisdeFrauVerwalter.Ikweetnietwatofjulliezeggen.Hetishethoofdvanhetsanatorium.OjamoedathadikgeloofiknognietgeschrevendatzebijomeJozefentanteMarthaeenkateneenvogelhebben.Ikgaanmaarmetdehandverderwantdatgaatmetelangzaam.Erisneteenbriefvoormegekomen.Erstaatdatikweereenbriefgekregenhebhe.Endatisookwatmetdatongelukhe.DusGertgaatoktrouwenwatfeinhezalmoedernochdebienenvandevloerhewwen.Weblijvennogongeveereenweekhierfijnjo.WieiservandaagjarigeenvandeprinsessengeloofwantoveralwaarHollandsewonenhebbendevlaguit.HetsanatoriumenhetanderewaterbijhoorthetJulianasanatoriumennogeenhuis.IkzagnogtweeHollandseeenvrouweneenman.Endievrouwwasdoofdusdiemanmoesthardpratenenallemaalkekenzenaardatpaarikzoumeschamen.Numoeikbedankjullienogvoordebriefikwastochzoblij.NuvelengroetenaanalleburenenookaandefamilieenvelegroetenveledikkenzoenenvanjulliedochterNelly. -128-LieveNellywoensdag5-2-47.Ziezoomoederzaldanweereenbriefnaarjeschrijven.Hebhethelemaaldrukvanavond.NaartanteAnnieentanteGeendannognaartanteJo.Dushetisweerdruk.Wijkregenmaandagvanjeenjemaakhetgoedenjehadzekerookgeenpijninjebuikmeerendanrodewangen.Nuhetkanweernietbeter.Vaderenmoedermakenhetbest.Alleenishetmaarzookoudhethebhieraldoorbestgevroren.Ennuisheteenmaandagbeginnentesneeuwentotdinsdagavondaantoe.DatmoedervanmiddagvleeshebgehaaldhebbenJaapenikaanhetsneeuwruimengeweest.Wijkondennietdoordesteegdaarwashetallemaalingewaaid.Dushebbenwijdewaterbakmaarweervolgegooid.Maarhetisnoglangnietweg.AlsjedezebriefontvangzaljeweerinZofingenzijn.Nujezalwelfijndaargenotenhebben.NuNellyhetgaatnogbestmetdetilmachinemaarmetdehandgaathetvlugger.Draagjenogweleensjeschoudertasaanalsjeaandewandelgaan.ZegNellywatvoormantelhebjeaandatjeopdefhotoging.ErishierinSchagennietveeltebeleven.Watschrijfjepenakelig.Moederzaleenpaarnieuwenmeenemen.Vandeschoolverzuimjenietzooveelwantzehebbennuweervrijwanterzijgeenkolen.Gelukkighebbenwijgenoegomtestokenwantdewindiswelzookoud.Moederkomtdedeurzoowatnietuit.AlleenvanmiddaggauweenpaarbruineknoopjeshalenvoorhettruitjevoorkleineBerendje.Zalhemwelliefstaanennogeenpaarsportkousjes.Maarnubenikweeruitgebreid.Dusgaanvoorjevadermaarweereenpaarsokkenbreien.RietKnuwerzattochbijjouindeklasvandeklerenwinkeluitdeMolenstraat.Diehaarmoederisookdood.EnoudeApdeBoergaatooktrouwenzeggenzetenminste.Dielijkookwelgek.Jevaderzithelemaaleenboektelezen.Magookwelindekrant.NuNellymoedergaatmaarweereindigenenjemoetdegroetenhebbenvanallenburenenkennesenenfamilie.OjaiksprakjuffdeVetnog.Tiniemoetookeenhalfjaarrusthoudeninhetziekenhuis.Hebjijhaaraleenseenkaartgestuurd.MorgenavondkwamjuffPeperswantdiehadeenbriefvanjegehad.Welleukvanje.NuNellyvelengroetenendikkezoenenvanvaderenmoederenookoomentantedehartelijkegroetenvanons.Enlaatmaarweereensgauwwatvanjehoren.Daaaaaag. -129-LieveNellywoensdag12-2-47.WijhebbenvanmorgenjebriefontvangenenjeschreefdatjehetnoggoedmaakenjulliezijnweerinZofingen.NujezalhetwelfijnhebbengevondendaarinDavosdaarzienjenogeenswat.MoederhebaanbuurmanSikkinggevraagdendiekondiemanwel.Vaderenmoedermakenhetbest.Jevaderisnunogdrukaanhetwerk.Jevroegnoghoeofhetweerishierzoo.Nuhetishierwelzookoudvriezenendanweersneeuwenenzonhardekoudewinddatjewaaizoowatvandestraataf.Jezietgeenmensbuitenofhetisalhardlopenvooreenboodschap.Ofgauwvleeshalenvandeverwerkingsinrichting.Datisookwathoorvorigeweekismoedermetjevaderznbroekaanvandatzwartepakheengegaanhetwaslekkerwarm.Ikdachtwelhoordatheteennieuwemantelwas.Jeschreefnogoverdiebeernuzezienhetallemaaldathetgeenechteisomdathijschoenenaanheb.JaapStamhebnoggeenschoolwanterzijngeenkolenbofjeeven.MarietjeSikkinghebdesleevanonsommeetespelenwantdiekinderenhaddengeensleeenwarenookweerblij.OomschreefooknogdatjesterkdaarwasgewordenheinDavos.Moederzaloomentantezondageenbriefschrijven.MarieKossenhadjeeenansichtkaartgestuurd.Zoujeooknogeenbriefschrijvenmaardaarmoetjemaarnietoprekenen.VorigeweekdonderdagkregenwijjuffPepersnogdiehadjeeenbriefgeschrevenhe.Datvondzewelzooleukvanje.moederzalermorgenweereenseenansichtbijsturen.WijkekenmaandagaluitnaardepostomdatwijeenpaarmaalmaandagsmorgenseenbriefhaddengekregenVeelnieuwsweetmoederookalnietwantjekommetdiekoudedeurmeestnietuit.AlleengauwnaarSchagenomboekenteruilenendanneemikmeteendeboodschappenmee.Dusgaatmoedernueindigenenzaldanvolgendekeerzekerwatmeerschrijven.IkhoornetdatJapiegaatnaarbedjahetisalweer8uur.Hoelaatmoetjijsavondsnaarbedenwatdoejedanalzonhelendag.Helpjeooknogwerkenjazekerofhoeftdatniet.Nujeschrijfmaarweereensgauwterughe.Jemoetvanallenburenenfamiliedegroetenhebbenendoeoomentanteookdehartelijkegroetenvanons.Enzijtdanzelfhargelijkgegroetvanvaderenmoederenvelendikkezoenenvanonsentotschrijf.Daaaaaaaag. -130-LieveVaderenMoeder17-2-47.Ikdachtikzaljulliemaarweereensschrijven.Ikhebjulliebriefontvangen.Endaaruitvernomendathetjulliegoedgaat.Verledenkeerhadiknogwatvergeten.HoekwamdatdatRietKnuwerhaarmoederdoodisdoorziekteEnApopznoudedaggaatooknogtrouwen.Ikschrijfjulliealvastwatvandereisdusbewaardezebriefalvastmaar.Ikverreis7februarivrijdagnachtom12.1enkomaaninAmsterdam8februarizaterdagavondomhalf8.enalsjulliedanongeveer5mlaterhindertdatnietofeenkwartierwantdanikineenbuffetweetuwelzonwachtkamerwaarjetheeofzokannemen.Verdereetdaarwatendrinktotjulliekomen.maarophetzelfdeperron.Enalsjullieerzijndanishetgoed.Ikweetnognietofdatmeisjemeegaatmaardathooortudanwel.Maarhooreenshetisnognietzekerdatikomde7deverreiswantmisschienheboomdangeentijd.Maardatschrijfikdannogwel.EnkomtJapieookmeenaarAmsterdam.Ikverzuimdenknietveelvanschoolhe.Ikhebnu6frenkoopdaarwathermesetasvoorenmisschieneenpaarkousenmaarteveelkaniknietkopenwantdatkostduur.Maarookeenpakjecigarettenenwatsouzies.WijzijngisternarOltengeweestwantdaarwasfastnacht.Datiseensoortvolksspelen.Daarzagjeallemaalmensenmetanderekleren.WijwarenlaterinhotelTerminusgegaanendaarkwamendandiemenseneenvoordrachtdoen.Hetwasookeengroepmetatomendiededenoptrommelsslaanheelhardverschrikkelijkjo.EnalswedanklaptedanblaftederASlitochzoverschrikkelijkwantdathoorthijnietgraag.Nuluidjesnuweetiknietsmeer.VelegroetenvanoomentanteenookvanmijeneenpaarheerlijkezoenenvanjullieNelly.VelegroetenaandeburenenkennissenenNetPannekeetenfamilie.Daaaaaaaagtotschrijf. -131- -132- -133-LieveVaderenMoeder25-2-47.Nouvandaagisheteenfeesthoor.Tanteisvandaagjarigzeheeftalveelcadeautjes.Vanmij1witzakdoekjemeteenCeropen1helgroen.Hoegaathetmetjulliemetmijgaathetheelbestenmetoomentanteook.OomgaatvamiddagopdereisnaarWildhausweetuwel.Totvolgendeweek7maartenmoeikzalooknogwelnaardatmeisjegaanwantikziendatnooitmeerindekerk.Enikdenkweldatoomtijdheefthoormaarhetbestewasdatdatmeisjemetmemeereisde.OjamoeikhebeenkaartgekregenvanEindhovenenjulliekaarthebikookontvangendatiseenfijne.IkhebJaapGrotenseropgevondenenbuurmanSchoutenenbuurmanKossenenbuurmanSnijdersenopabijdekoeien.EnikweethetnietzekermaarpappiestaatgeloofikmetJanPieterstepraten.Hetkanalleswelnietwaarzijn.Enjajulliehebikookontvangen.DatisookwatmetdieklinderevanNoorman.EnweetuwaaromhetbijjulliezoverschrikkelijkkoudisomdatbijWalchereneenijsbergiskomenzwemmen.Endatisnatuurlijkvaneengroteijsbergafgebrokkeld.Hijisgeloofik180mlangofzo.Enalsikthuiskomdankanikmisschiennogopdeschaatsfijnjo.Ojaeenzondagzijnweingeladenbijdeburgemeesterenzevrouw.Datzijntochzulkeaardigemensen.Enzijnwemetdeautoverwegenmiddaggegeten.Endaarwarentochzulkeleukefrauleins.Ikhebhetadresgevraagd.WeetuweldatikmetkerstmisschreefdatikchocolavanherenfrauStadtdammergekregenhadmaardatisdeburgemeester.EngisterishetfastnachtgeweetinZofingenenikhebookmeegedaan.IkhadmeblauwemanteleneenleukwitdingommehalseneenlangewitteIerenmutsopmetzwartedoppen.Enmelippegestiftenmewangenrood.Envoormeogeneenrodemaskeralleenvoormeogen.Enniemandzowatkonziendatikhetwas.Ojaikhadnogzonlangeblazereenlangestokmetvooreenpaarvladderepapier.Enalsjeblaasdankomtzondingnaarvooreenfluit.Nuvelegroetevanoomentantezeisnu40jaarenvelezoenenvanjullieNelly.Eenlangebriefhe.Daaaaaaaaag. -134-LieveNellydinsdagavond.Wijhebbendebriefontvangenendaaruitgelezenalsdatjehetnoggoedmaakt.Vaderenmoederookhoor.Zooalsjeschreefkwamjealsernietstussenkomt8maartthuis.NuwijzijnweerblijhoorNellydatjeweerthuiskomt.Jebendanalweer3maandenwegwatgaatdetijdhardhe.HetzouvoorjouwelprettigwezenalsdatmeisjevanZaandamookmetjemeegingdanhaddenjullienogmooiaanspraakmetzntweeen.Maarandersredjehetalleenweldatdeedjedatjeheengingook.VaderenmoederkomeninAmsterdamomjetehalen.Enwijzullendaarwelzijnalsdetreinaankomt.Wantwijgaandenkom4uuruitSchagen.Alsdietreinnumaaroptijdaankomt.Maarjeschrijfnogwelprecieswanneerofjeweggaan.JeschreefvanRietKnuwerhaarmoederdieisinhetziekenhuisgestorven.BasSchoutengaatooktrouwen.EnMoeGrijnenwoontnietmeervoorbijonsdiewoontnuindeKanaalstraatindathuisvandeweduwevanRooi.NuzoudeneerstEpSchippersuitdeNieuwstraaterinkomenmaardatschijntnuweernietdoortegaantenminstebuurvrouwwisternognietsvanaf.Nulaatmaarschuivenvindjeookniet.Moederismaandagmiddagnogevennaardepoldergeweestmetwatbrikettenwantdaarzatenzezonderbrandendatnumetdekouvaltooknietmee.Watishetandersnogkoudhetvriestnuhiernog15gradenenookwel8endanmetveelsneeuw.Hoeishetdatbijjullieofgaathetdaarwel.Hetisnu8uurengaatmoedernogdewaschdoenwanterishieroverdagzoogoedalsgeengas.Andershierookalgeennieuws.Vandeweekmoetikalleseenbeetjegoedwerkenwantmetdiesneeuwgafhettochnietveel.Kanjeheteenbeetjelezen.Moederhabnujuistgeengoedepenmaardevolgendekeerbeter.Doeoomentantedegroetenvanonsenzijtzelfhartelijkgegroetvanvaderenmoedereneenpaardikkezoenenvanons.Morgenishetwoensdagendanzalerdenkweleenbriefvanjouwezen.Dankijkiknetzolangtotdepostdooris.Weetjeweldatdedenwijtochaltijdal.Jevaderzegtdanalsdepostwatvooronshebbrengthijhetwel.NunogmaalsdegroetenvanonsdagNelly. -135-LieveVaderenMoeder1-3-1947.Ziezoikhebnetjulliebriefontvangen.Endaaruitvenomendathetjulliegoedgaat.Numetmijgaathetookgoedhoor.Nuschrijfikvoordelaatstekeer.Watishetbijjulliekoudhe15graden.MaardatisnognietzokoudalsinDavos.Daarwashetsoms32graden.Julliegelovenhetdenkniethe.Enjulliehebbenookzonhoopsneeuwhe.Wijhebbenookzoneenhoopsneeuwhetgaatzowatovermelaarsenheen.Maarafijn.Alsikthuiskomkanikmisschiennogopdeschaats.Fijnjaandersverleerikhetmisschiennog.jauschreefdatjulliexowatgeengasmeerhebben.Enhoegaathetmetdekraan.MoederikzalnogeenshelemaalopschrijvenhoeofhetgaatmetdereisOmvrijdagnachtvertrek0.01uiBaselaankomstinAmsterdamzaterdagavondom730.maaaaaardetreinkanookweleenslateraankomen.Hetisweleensgebeurddathij3uurtelaataankwam.Dusjulliemoetennietdenkeneriseenongelukgebeurd.Enikreisalleen.Wantdatmeisjegaateenweeklaterwegwantzekanmetiemandmeereisen.Endannogwat.Alsikingevalvannooteendaglaterkomdanschrijvenweeendonderdageentelegrammaardankomikopdezelfdetijdaan.GisterzijnwenaarWisenberggeweest.daarisvrouwSeidPeterlienAndreesli.Eerstmetdetrientoenmeteenschiptoenweermetdetreinenlatermeteensoortkistwaarvierpersoneninmogenzittendeluchtinheelhoog.Datrijdopheledikkestalendradenenbovenopook.Entoenwenaarbenedengingentoengingdatzostijlnaarbeneden.HoegaathetmetJapieendeandere.NeemtuJapieooknaarAmsterdam.NumoeenpavelegroetenaandefamilieenaandeburenennogvelegroetenvanKatienAli.Enookzonderuitzonderingvanoomentante.EnnugroetenkustjulliehartelijkjulliedochterNelly.Afwederzehenofafwiederlurgendaaaaaaaaag.Hooreensalsikjullieingevalvannoodnietziendangaanikindewachtkamerweetuwelzonsoortbuffetenwachtdaarmaaaaarophetzelfdeperron. -136-LieveNellyzondag2maart1947.Ziezoowijzullenjedannogeenbriefschrijven.Datisnuweldelaatstedenkhe.Hoemaakjehetnogwijhopenmaarvangoed.Metvaderenmoederook.NuNellyalshetnuzaterdagisbenjeweerthuis.VaderenmoederzijninAmsterdamophetperrontenminstealshetweergoedisanderskomtvaderwelalleen.Wanthetishiernogallendagensneeuw.Vandaagookweeralsdezonerbijisdooithet.Maarsavondsishetweeromhetvriespunt.Maardatzienjewel.Zooalsjetoenschreefgingjeom12.1uitBazelenwasdansavondsomhalf8uitAmsterdam.Alsnudetreinoptijdiskunnenwijnogmetdetreinvan8.13uitAmsterdam.Numethetreizendaarretjehetwelmee.Maarjemoeteerstgoedoplettenmetwieofjebegintepratenenookgoedomjekoffersdenken.Datjezeinhetooghouenjetasnietvergeten.Maarjebennualweer13jaarduszaljehetwelredden.Hetzouwelprettigwezenvoorjealsdatmeisjenuooknaarhuisging.Nujeschrijfnogwelheofjezaterdagkomdatwijdaarnietvoornietsstaantewachtenwantmoetenhettochzekerweten.Maaroomzoujetochwegbrengenschreefje.Nujeschrijfonstochwelgauwvandeweek.HierisnietveelnieuwsinSchagen.JanZwaagheeftereendochterbij.Moederzitnuvoordewarmekachelteschrijven.Ikmoetvandeweekallesgoeddoorwerkenwantmoetzaterdagvroegklaarwezen.AnnieHallervroegooknogwanneerofjethuiskwam.BuurvrouwWeelandisookziekdieligtnubijhaarzusterophetRensgasendaarisbuurmannuook.Hetschijntdatbuurvrouwaaneenkantverlamtis.BuurvrouwSchoutenligtookziektebed.OomPietentanteTrienenJaapzijnnunaarhetZand.OpaenOpoezijn45jaargetrouwddusisdaarfeest.Hetishelemaalstilomdedeur.Hetvoorhuisjeisnognietbewoondweetnognietwieerinkomt.Erisnoggeenschoolduszitdatrustigvindjeookniet.NuNellymoedergaateindigenenschrijfjedanprecieswanneerofjethuiskommaardatzalwelhe.JevaderisvanmiddagnognaarhetsneeuwvoetbalgeweestSpartategenbrc.Schagenhadgewonnen.Nellydoeoomentantedehartelijkegroetenvanonsenzijtzalfhartelijkgegroetenvelendikkezoenenvanvaderenmoeder.Endanhopelijktotzaterdag.Bestelmaaralvastmooiweer.Nudagendoevoorzichtigmetdereis.Nietbijdedeurkomenalsdetreingaatengoedopallesletten.NuweetjehetwelNellywantmoedergaatzoomaardoor.Dagschrijfgauwterug. -137- -138- -139- -140- -141- -142- -143- -144- -145- -146- -147- -148- -149- -150- -151- -152- -153- -154- -155- -156- -157- -158- -159- -160- -161- -162- -163- -164- -165- -166- -167- -168- -169- -170- -171- -172- -173- -174- -175- -176- -177- -178- -179- -180- -181- -182- -183- -184- -185- -186- -187- -188- -189- -190- -191- -192- -193- -194- -195- -196- -197- -198- -199- -200- -201- -202- -203- -204- -205- -206-Nawoord.Buitenalleswatikvanoomentantekreegtoenikdaarwashebikooknogheelveelmeenaarhuisgekregenzoalsb.v.garenennaaldenenbestek.Elkeweekschreefikhuneenbriefenzijmij.Eenkeerwasikeendaglaterdaneenweekenkwamergelijkeentelegramofermisschienietsmiswas.Naenkelejarenhebbenzijonsbezocht.Toenikinmiddels18jaarwasbenik14dagenbijhunopvakantiegeweest.OoktoenikgetrouwdwasbenikdaarmetSamnogopbezoekgeweest.Datvondenzewelergleuk.Velejarenblevenwecorresponderentotdatikberichtkreegdatoomwasoverleden.Enkelejarendaarnahoordeiknietsmeerenkreegikviaviaberichtdatooktantewasoverleden.AlsdankaanhetrodekruishebbenSamenik30jaardienstgedaanalsofficierenbijderadio-verbindingsdienst. www.pask.nl